ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ภาวะพึ่งพากัน mutualism สภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการดำร...
2 สารซักฟอก detergent สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อ...
3 (สารประกอบ)ไฮโดรคาร์บอนประเภทไม่อิ่มตัว unsaturated hydrocarbon (compound) สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะคู่หรือพันธะสาม เช่...
4 1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม satellite 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล...
5 กฎ law ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง...
6 กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ law of inheritance of acquired characteristic กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ...
7 กฎการรวมปริมาตรของแก๊ส law of combining volumes of gases กฎที่กล่าวว่า เมื่อแก๊สต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากันพอดี ปริมาตรของแก๊สเหล่านั้นกับปริมาตรของแก๊สที่เกิดจากป...
8 กฎการสะท้อนของแสง law of reflection กฎเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง มีสองข้อ ซึ่งกล่าวว่า 1) ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนแ...
9 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า law of conservation of charge กฎเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กล่าวว่า ผลรวมของประจุไฟฟ้าของระบบที่พิจารณามีค่าเท่าเดิมเสมอ...
10 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล law of conservation of mechanical energy กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ...
11 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม law of conservation of momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อไม่มีแรงลัพธ์ใด ๆ มากระทำต่อระบบแล้ว ผลรวมของโมเมนตัมขอ...
12 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม law of conservation of angular momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อทอร์กลัพธ์เนื่องจากแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเท่า...
13 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Newton's laws of motion กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาส...
14 กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ Faraday’s law of induction กฎเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งกล่าวว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้...
15 กฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์ Maxwell's distribution of speeds อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตร...
16 กฎการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น...
17 กฎของคราเมอร์ Cramer's rule เมื่อกำหนดระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการ และ n ตัวแปรโดย AX = B เป็นสมการเมทริกซ์ที่สัมพันธ์กับระบบส...
18 กฎของคูลอมบ์ Coulomb's law กฎว่าด้วยแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุ อาจเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลัก ซึ่งเป็นไปตามสมการ  เมื่...
19 กฎของชาร์ล Charles' law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือ เมื่อความดันคงตั...
20 กฎของตอร์ริเซลลี Torricelli กฎเกี่ยวกับของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถัง กล่าวว่า อัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถังท...
21 กฎของบรูสเตอร์ Brewster’s law กฎเกี่ยวกับดรรชนีหักเหและมุมโพลาไรส์ กล่าวว่า ดรรชนีของวัสดุเท่ากับแทนเจนต์ของมุมโพลาไรส์...
22 กฎของบอยล์ Boyle's law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง...
23 กฎของวีน Wien's law ความยาวคลื่นที่มีความเข้มการแผ่รังสีมากที่สุด (λmax) เป็นปฏิภาคกลับกับอุณหภูมิ T เคลวินของวัตถุดำ เข...
24 กฎของสเนลล์ Snell กฎเกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งกล่าวว่า สำหรับตัวกลางคู่หนึ่ง อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน...
25 กฎของสโตกส์ Stokes กฎเกี่ยวกับแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลหรือแรงหนืด กล่าวว่า แรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุทรง...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว