ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของคราเมอร์ Cramer's rule เมื่อกำหนดระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการ และ n ตัวแปรโดย AX = B เป็นสมการเมทริกซ์ที่สัมพันธ์กับระบบส...
2 กฎลูกโซ่ chain rule ถ้า f หาอนุพันธ์ได้ที่ x และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ f(x) แล้ว g ∘ f หาอนุพันธ์ได้ที่ x และ (g ...
3 กรวย, โคน cone 1. กรวย (คณิตศาสตร์) : รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม 2. โคน (ชีววิทยา) : อวัยวะห่อ...
4 กระบอกสูบ; ทรงกระบอก cylinder 1. (ฟิสิกส์): ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับม...
5 กราฟ (ของความสัมพันธ์) graph (of a relation) เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดแทนคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น...
6 กราฟกึ่งลอการิทึม semi-logarithm graph กราฟที่มีมาตราส่วนบนแกนนอนเป็นมาตราส่วนเลขคณิต และมาตราส่วนบนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนลอการิทึม...
7 กราฟดุล balance graph กราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล  สองลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น...
8 กราฟถ่วงน้ำหนัก weighted graph กราฟที่เส้นเชื่อมทุกเส้นมีค่าน้ำหนัก...
9 กราฟย่อย subgraph  กราฟย่อย ของกราฟ G คือกราฟที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อมใน G กล่าวคือ กราฟ H เป็นกราฟย่อยของ...
10 กราฟออยเลอร์ Eulerian graph กราฟที่มีวงจรออยเลอร์
11 กราฟเชิงซ้อน multiple line graph กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป...
12 กราฟเชิงประกอบ composite line graph กราฟที่ใช้แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน...
13 กราฟเชื่อมโยง connected graph กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันใ...
14 กราฟเส้นเชิงเดียว simple line graph กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว...
15 กลุ่มสลับที่ commutative group ดู  abelian group
16 กลุ่มอาบีเลียน abelian group ; commutative group กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่
17 การกระจายที่เบ้ทางขวา right-skewed distribution แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากของฮิสโทแกรมที่มีความถี่น้อยและน้อยที่สุดอยู่ทางด้านขวา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีค่าม...
18 การกระจายที่เบ้ทางซ้าย left-skewed distribution แท่งฮิสโทแกรมที่มีความถี่น้อยและน้อยที่สุดจะอยู่ทางด้านซ้าย ฐานนิยมจะมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นมัธยฐ...
19 การกระจายสัมพัทธ์ relative variation การวัดการกระจายของข้อมูลแต่ละชุด  เพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายกับข้อมูลชุดอื่น ๆ การกระจายส...
20 การกระจายแบบสมมาตร symmetric distribution การกระจายที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม มีค่าเท่ากัน หรืออยู่ที่จุดเดียวกันคือจุดที่มีความ...
21 การดำเนินการตามแถว row operation   ให้  A  เป็น  m  × n  เมทริกซ์  เรียกการดำเนินการต่อไปนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามแถวกับเมทริกซ์ A ...
22 การทดลองสุ่ม random experiment การทดลองที่ทราบผลลัพธ์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถจะพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าจะเป็นอ...
23 การสำมะโน census การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรในเรื่องที่สนใจศึกษา เช่น สำมะโนประชากรของประเทศไทย เป็นก...
24 การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล poll การสำรวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่า...
25 การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง sample survey การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว