ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
26 จำนวนเลขคณิต arithmetic number จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก)...
27 จีนัส, สกุล genus ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ)...
28 จีเอช GH ดู  growth hormone
29 จีเอม G.M. ดู geometric mean
30 จีโนไทป์ genotype แบบของยีนหรือชุดของ คู่ยีน ซึ่งควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย...
31 จุดกำเนิด origin จุดตัดของแกน x และ แกน y ในระบบแกนมุมฉาก  หรือจุดแทนจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวน...
32 จุดกึ่งกลางชั้น mid point ทางสถิติหมายถึงจุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้น หาได้จากการเฉลี่ยค่าขอบบนและขอบล่างของแต่ละอันตรภาคชั...
33 จุดดวงเหลือง yellow spot ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา...
34 จุดทศนิยม decimal point ดู  decimal numeral
35 จุดน้ำค้าง dew point อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่น...
36 จุดบอด blind spot บริเวณหนึ่งบนจอตา เป็นบริเวณที่ไม่ไวต่อแสงอยู่กึ่งกลางขั้วมัดประสาทตาซึ่งโยงไปสู่สมอง มีเส้นผ่านศูนย...
37 จุดประจุ point charge อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่จุดหนึ่งที่ไม่มีมิติ...
38 จุดยอด vertex ดูในเรื่อง  terminal side
39 จุดยอดคี่ odd vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่
40 จุดยอดคู่ even vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่
41 จุดยอดประชิด adjacent จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด  ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง...
42 จุดยุติ end point ภาวะที่อินดิเคเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสังเกตเห็นได้ในกระบวนการไทเทรต...
43 จุดศูนย์กลางมวล center of mass จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ...
44 จุดศูนย์ถ่วง center of gravity จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ...
45 จุดสมมูล equivalence point ภาวะที่ขณะทำการไทเทรตแล้วกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดี...
46 จุดสะเทิน neutral point บริเวณที่สนามแม่เหล็กมีค่าเป็นศูนย์...
47 จุดหลอมเหลว melting point อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เช่น ที่ความดันปกติ น้ำแข็งมีจุดหลอมเหลว 0°C เป็นจุด...
48 จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย wireless access point อุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อ...
49 จุดเดือด boiling point อุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ&...
50 จุดเยือกแข็ง freezing point อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น ที่ความดันปกติ น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 ํC เ...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว