ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
26 วัฏจักรคัลวิน Calvin cycle ขั้นหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเปลี่ยนแปลงสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยมีคาร์บอนไดออกไซ...
27 วัฏจักรคาร์บอน carbon cycle การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
28 วัฏจักรคาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แก่นดาวฤกษ์ในการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมโดยมีนิวเคลียสของคาร์บอน ไนโต...
29 วัฏจักรชีวิต life cycle ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีว...
30 วัฏจักรชีวิตแบบสลับ alternation of generation วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่...
31 วัฏจักรน้ำ water cycle การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ...
32 วัฏจักรบอร์น-ฮาร์เบอร์ Born-Harbor cycle แผนภาพที่แสดงขั้นตอนของการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบไอออนิกนั้น รวมทั้...
33 วัฏจักรฟอสฟอรัส phosphorus cycle การหมุนเวียนฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ
34 วัฏจักรสาร material cycle การหมุนเวียนสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศในรูปของสารอินทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของสารอนินทรีย์...
35 วัฏจักรไนโตรเจน nitrogen cycle กระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศลงสู่ดินและเกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสัตว์แ...
36 วัฏภาค, เฟส phase 1. (เคมี) : ส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันในระบบหนึ่ง และมีขอบเขตแน่นอนแยกจากส่วนอื่น ๆ ของระบบนั้น  ...
37 วัตต์ W สัญลักษณ์ของหน่วยวัดกำลัง   (ดู watt)...
38 วัตต์ watt หน่วยของกำลัง ใช้สัญลักษณ์ W  โดยกำหนดว่า 1 วัตต์เท่ากับพลังงาน 1 จูลต่อวินาที...
39 วัตถุดำ blackbody วัตถุที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีและดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาตกกระทบได้อย่างสมบูรณ์...
40 วัตถุดิบ raw material วัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต  เช่น อ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาล น้ำมันปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบสำหรั...
41 วัตถุทึบแสง opaque object วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน
42 วัตถุท้องฟ้า celestial body วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา...
43 วัตถุแข็งเกร็ง rigid body วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่...
44 วัตถุโปร่งแสง translucent object วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมอง...
45 วัตถุโปร่งใส transparent object วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษ...
46 วันดาราคติ sidereal day ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดวสันตวิษุวัตผ่านจุดสูงสุดวันแรกและวันถัดไป...
47 วันสุริยคติปรากฏ apparent solar day วันซึ่งวัดโดยสังเกตดวงอาทิตย์จริงที่ปรากฏบนฟ้า 1 วันสุริยคติปรากฏเท่ากับช่วงเวลาระหว่างการเห็นดวงอาท...
48 วันสุริยคติปานกลาง mean solar day วันซึ่งคำนวณได้โดยใช้ดวงอาทิตย์ปานกลางหรือดวงอาทิตย์สมมติซึ่งเดินสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เป็นเวลาที่ใช้บอ...
49 วัยก่อนเจริญพันธุ์ pre-reproductive วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่ยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 1 - 14 ปี...
50 วัยหนุ่มสาว puberty วัยเริ่มหนุ่มสาวหรือวัยเริ่มเจริญพันธุ์ เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากเด็กที่โตเต็มวัยไ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว