ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
76 วิทยุโทรเลข radio telegraph ; radiogram ระบบสื่อสารที่ใช้วิทยุรับส่งเป็นรหัส...
77 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ scientific method วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทด...
78 วิธีกำลังสองน้อยสุด method of least-square วิธีการประมาณค่าของจำนวนคงตัวซึ่งปรากฏอยู่ในสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาศัยหลักที่ว่า...
79 วิธีจัดหมู่ combination ของสิ่งของ โดยไม่คำนึงถึงลำดับของสิ่งของในหมู่...
80 วิธีเรียงสับเปลี่ยน permutation การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ...
81 วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม circular permutation วิธีจัดลำดับโดยไม่มีหัวแถวหรือหางแถว...
82 วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น linear permutation การจัดลำดับเป็นแถว
83 วิธีแคโทดิก cathodic วิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ โดยต่อโลหะที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิมกับโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า...
84 วิลลัส villus ตุ่มหรือขนขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากผิวด้านในของทางเดินอาหาร พบมากที่ลำไส้เล็ก ภายในตุ่มหรือขน...
85 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี technology evolution พัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญ...
86 วิสคอสเรยอง viscose rayon เส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากการนำเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟด์  แล้วนำไปอัดผ่านรูเล็ก ๆ เป็น...
87 วีจีเอ video graphics array (VGA) มาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประม...
88 วุ้น agar   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อ...
89 เวกเตอร์ศูนย์ null vector ; zero vector เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ...
90 เวกเตอร์ศูนย์ zero vector ดู null vector
91 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย unit vector เวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยไม่ว่าเวกเตอร์นั้นจะมีทิศทางใดก็ตาม...
92 เวชสำอาง cosmeceutical ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความงามและมีสมบัติคล้ายยา ใช้แล้วมีผลด้านการป้องกันหรือรักษาโรค ...
93 เวลาก้องเสียง reverberation time เวลาที่นับจากเสียงมีพลังงานมากที่สุดจนกระทั่งเสียงเสียงมีพลังงานลดลงถึงค่าหนึ่ง ซึ่งระดับเสียงลดลง 6...
94 เวลาดาราคติ sidereal time เวลาเทียบกับดาวฤกษ์หรือจุดวสันตวิษุวัต เช่น 1 วันดาราคติ คือช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดวสันตวิษุวัตผ่า...
95 เวลามาตรฐาน standard time เวลาตามลองจิจูดมาตรฐานที่ผ่านประเทศ เช่น ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานตามลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ทำให้เว...
96 เวลาสากล universal time เวลาเทียบกับกรีนิช(ประเทศสหราชอาณาจักร) โดยเวลาของประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกของกรีนิช จะเร็วกว่าเวล...
97 เวลาสุริยคติ solar time เวลาเทียบกับดวงอาทิตย์ เช่น 1 วันเทียบกับดวงอาทิตย์ คือช่วงเวลาระหว่างการเห็นดวงอาทิตย์ผ่านจุดสูงสุด...
98 เวสสิคิวลาบะซอลต์ vessicular basalt หินอัคนีชนิดหนึ่ง เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะมีฟองแก๊สแทรกอยู่ทำให้มีรูพรุน...
99 เวสิเคิล vesicle ลักษณะของถุงที่มีเยื่อหุ้ม สำหรับกักเก็บหรือสะสมสาร พบในไซโทพลาซึมของเซลล์ยูคาริโอต...
100 เวสเซล vessel member เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ ผนังเซลล์หนาและผนังตรงหัวท้ายของเซลล์เปิดติดต่อกับเซลล์...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว