ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
76 ร่วมทิศแนววงใน inferior conjunction ตำแหน่งดาวเคราะห์วงในขณะมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์เท่ากับ 0 องศา โดยดาวเคราะห์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย...
77 ลำดับอนันต์ infinite sequence ลำดับที่มีจำนวนพจน์ไม่จำกัด  เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...  ...
78 ลำไส้ intestine อวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ต่อจากกระเพาะอาหารไปจนถึงทวารหนัก มี  2 ตอน คือ ลำไส้เล็กและลำ...
79 วงจรรวม integrated circuit วงจรที่สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ โดยการออกแบบที่เหมาะสม สารกึ่งตัวนำอาจจะถูกออกแบบให้เป็นตัวต้านทาน ต...
80 สถิติเชิงอนุมาน inferential statistics การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเ...
81 สมการไอออนิก ionic equation สมการเคมีที่แสดงไอออนอิสระของสารประกอบไอออนิกในสารละลายครบทุกชนิด...
82 สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา initial substance ดู  reactant
83 สารประกอบอนินทรีย์ inorganic compound สารประกอบของธาตุทั้งหมด ยกเว้นสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบบางพวกของคาร์บอน  เช่น พวกคาร์บอเนต ไซยาไนด...
84 สารประกอบไอออนิก ionic compound สารประกอบที่มีอะตอมยึดกันด้วยพันธะไอออนิก  เช่น KCI, AgBr...
85 สารละลายไอโซโทนิก isotonic solution สารละลายภายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายภายในเซลล์ ทำให้ปริมาตรของเซลล์ไม่เปลี่ยนแปลง...
86 สารสนเทศ, ข่าวสาร information ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เบื้องต้นหรือวิเคราะห์ขั้นสูงก็ตาม ...
87 ส่วนกลาง(ของต่อมใต้สมอง) intermediate lobe (of pituitary gland) บริเวณระหว่างส่วนหน้าและส่วนหลังของต่อมใต้สมองที่พบในคนมีขนาดเล็กมาก  แต่ในสัตว์เลือดเย็นจะมีขนาดโตแ...
88 ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน) imaginary part (of a complex number) จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  (ดู complex number ประกอบ)...
89 หมู่เกาะรูปโค้ง island arc หมู่เกาะที่มีลักษณะต่อเนื่องเป็นรูปโค้งคล้ายส่วนโค้งของวงกลม โดยทั่วไปด้านนูนของส่วนโค้งจะหันออกทางม...
90 หลอดไฟฟ้า incandescent lamp  หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเ...
91 หินอัคนี igneous rock หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือกโลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่า หินอัคนีแทร...
92 องค์กรระหว่างประเทศพื่อการมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) องค์กรที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก...
93 อนันต์ infinite ไม่มีที่สิ้นสุด
94 อนุกรมอนันต์ infinite series อนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์  เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ......
95 อัตราเร็วขณะหนึ่ง instantaneous speed อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ)...
96 อันตรกิริยา interaction ผลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หรืออนุภาค หรือระบบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง...
97 อินซูลิน insulin ฮอร์โมนที่สร้างจากกลุ่มบีตาเซลล์ที่บริเวณส่วนกล่างของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  ทำหน้าที่รักษาระดับน้ำ...
98 อินดิเคเตอร์ indicator สารที่บ่งชี้สมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ เช่น อินดิเค...
99 อินฟราเรด infrared (IR) สื่อกลางที่ใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่ง และตัวรับสัญญาณ เช่น การส่งสัญญาณจ...
100 อินฟีเรียเวนาคาวา inferior vena cava หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนล่างของลำตัวตั้งแต่ส่วนอกลงไปเข้าสู่หัวใจทางห้องเอเตรียมขวา...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว