ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
101 อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต) intersection (of two sets) อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสั...
102 อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์ intersection of events อินเตอร์เซกซันของเหตุการณ์ E1 และ E2 คือเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเหตุการณ์ E1 และ E...
103 อินเทอร์เน็ต Internet เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเ...
104 เกิดกับ incident เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e...
105 เคมีอนินทรีย์ inorganic chemistry วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอนินทรีย์...
106 เครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion engine เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ภายในเครื่อง เช่น เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล...
107 เซตที่เท่ากัน identical sets ดู equal sets
108 เซตอนันต์ infinite set เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น เซตของจำนวนนับ เซตของจำนวนเต็ม...
109 เซลล์อินเตอร์สติเชียล interstitial cell กลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างตัวอสุจิ ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชาย...
110 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) information technology (IT) การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดย...
111 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) information and communication technology (ICT) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประม...
112 เฟสตรงกัน in phase ตำแหน่งบนคลื่นที่ห่างกันเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่น...
113 เมทริกซ์เอกลักษณ์ identity matrix ดู  unit matrix
114 เลขที่อยู่ไอพี, ไอพีแอดเดรส IP address หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน...
115 เส้นเท่าความกดอากาศ isobars เส้นลากบนแผนที่อากาศเชื่อมต่อจุดที่ค่าความกดอากาศเท่ากัน...
116 เอกลักษณ์ identity ในเซต S และโอเปอเรชัน * ถ้ามี e ΠS แล้ว สำหรับ a ทุกตัวที่อยู่ใน S ถ้า  a * e  =  a  =  e * a เรียก...
117 แกนจินตภาพ imaginary axis แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน
118 แก่นโลกชั้นใน inner core อยู่ในระดับความลึกระหว่าง 5,000 กิโลเมตร ถึงจุดศูนย์กลางโลก...
119 แก๊สอุดมคติ ideal gas แก๊สที่มีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส โดยอนุภาคของแก๊สมีขนาดเล็กมากจนอนุมานว่าไม่มีปริมาตร และเมื...
120 แก๊สเฉื่อย, แก๊สมีตระกูล inert gas ; noble gas ธาตุที่อยู่ในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีความไวในการเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุอื่นเพ...
121 แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ideal gas model การกำหนดลักษณะและพฤติกรรมของแก๊สอุดมคติ เพื่ออธิบายความดัน อุณหภูมิและพลังงานจลน์ของแก๊ส แบบจำลองของ...
122 แบบอย่างการแทรกสอด interference pattern แบบอย่างที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์...
123 แมลง insect อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด...
124 แรงดล impulsive force แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น แรงตอกตะปู แรงรถชนกัน ขนาดของแรงดลวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนโ...
125 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล intramolecular forces แรงดึงดูดภายในโมเลกุลหรือแรงดึงดูดระหว่างอะตอม มีความแข็งแรงมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เช่น ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว