ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎ law ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง...
2 กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ law of inheritance of acquired characteristic กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ...
3 กฎการรวมปริมาตรของแก๊ส law of combining volumes of gases กฎที่กล่าวว่า เมื่อแก๊สต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากันพอดี ปริมาตรของแก๊สเหล่านั้นกับปริมาตรของแก๊สที่เกิดจากป...
4 กฎการสะท้อนของแสง law of reflection กฎเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง มีสองข้อ ซึ่งกล่าวว่า 1) ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนแ...
5 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า law of conservation of charge กฎเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กล่าวว่า ผลรวมของประจุไฟฟ้าของระบบที่พิจารณามีค่าเท่าเดิมเสมอ...
6 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล law of conservation of mechanical energy กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ...
7 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม law of conservation of momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อไม่มีแรงลัพธ์ใด ๆ มากระทำต่อระบบแล้ว ผลรวมของโมเมนตัมขอ...
8 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม law of conservation of angular momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อทอร์กลัพธ์เนื่องจากแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเท่า...
9 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Newton's laws of motion กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาส...
10 กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ Faraday’s law of induction กฎเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งกล่าวว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้...
11 กฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์ Maxwell's distribution of speeds อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตร...
12 กฎการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น...
13 กฎของคราเมอร์ Cramer's rule เมื่อกำหนดระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการ และ n ตัวแปรโดย AX = B เป็นสมการเมทริกซ์ที่สัมพันธ์กับระบบส...
14 กฎของคูลอมบ์ Coulomb's law กฎว่าด้วยแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุ อาจเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลัก ซึ่งเป็นไปตามสมการ  เมื่...
15 กฎของชาร์ล Charles' law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือ เมื่อความดันคงตั...
16 กฎของตอร์ริเซลลี Torricelli กฎเกี่ยวกับของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถัง กล่าวว่า อัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถังท...
17 กฎของบรูสเตอร์ Brewster’s law กฎเกี่ยวกับดรรชนีหักเหและมุมโพลาไรส์ กล่าวว่า ดรรชนีของวัสดุเท่ากับแทนเจนต์ของมุมโพลาไรส์...
18 กฎของบอยล์ Boyle's law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง...
19 กฎของวีน Wien's law ความยาวคลื่นที่มีความเข้มการแผ่รังสีมากที่สุด (λmax) เป็นปฏิภาคกลับกับอุณหภูมิ T เคลวินของวัตถุดำ เข...
20 กฎของสเนลล์ Snell กฎเกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งกล่าวว่า สำหรับตัวกลางคู่หนึ่ง อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน...
21 กฎของสโตกส์ Stokes กฎเกี่ยวกับแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลหรือแรงหนืด กล่าวว่า แรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุทรง...
22 กฎของฮุก Hooke's law กฎที่กล่าวว่า เมื่อมีแรงดึงหรือกดวัสดุ ความยาวที่ยืดออกหรือหดเข้าของวัสดุจะเป็นสัดส่วนกับแรง...
23 กฎของฮุนด์ Hund’s rule หลักเกณฑ์การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล เมื่อมีหลายออร์บิทัล และแต่ละออร์บิทัลมีพลังงานเท่ากัน ให้บรร...
24 กฎของเลนซ์ Lenz’s law กฎที่กล่าวว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดจะทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในทิศทางที่จะทำให้เกิดฟลักซ์แม...
25 กฎของแก๊ส gas law กฎที่ว่าด้วยสมบัติของแก๊สคือ ความดันและปริมาตรของแก๊สเป็นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์  เป็นกฎที่ไ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว