ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ขดลวดทุติยภูมิ secondary coil ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำ...
2 ขดลวดปฐมภูมิ primary coil ขดลวดของหม้อแปลงต่อโดยตรงกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิจะน้อยกว่าจ...
3 ขดลวดเหนี่ยวนำ induction coil อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้า...
4 ขน, ขนสัตว์ fur ดู hair
5 ขน, ขนสัตว์ hair ; fur ขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะเป็นเส้น เช่น เส้นผม หนวด ขนแกะ ...
6 ขนนก feather ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ...
7 ขนาดของเวกเตอร์ magnitude of a vector ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนเวกเตอร์นั้น โดยวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายของเวกเตอร์...
8 ขยะทั่วไป general waste ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำห...
9 ขยะย่อยสลาย compostable waste ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เศษเ...
10 ขยะรีไซเคิล recyclable waste ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิ...
11 ขยะอันตราย hazardous waste ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์...
12 ของผสมเยือกแข็ง freezing mixture สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณ...
13 ของเหลว liquid สถานะของสารที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง แต่ชิดกันมากกว่าแก๊ส เนื่องจากมีแรงยึด...
14 ของเหลวที่กรองได้ filtrate ของเหลวที่ผ่านตัวกรองออกไปได้
15 ของแข็ง solid สถานะของสารที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวอยู่ชิดกันมากและมีการจัดเรียงอนุภาคอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน เนื่อง...
16 ของแข็งที่อยู่ในรูปผลึก crystalline solid ของแข็งที่มีการจัดเรียงอนุภาคอย่างมีระเบียบในสามมิติ มีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่แน่นอน...
17 ของแข็งอสัณฐาน amorphous solid ของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก มีการจัดเรียงอนุภาคภายในไม่เป็นระเบียบ เมื่อแตกหักจะมีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขา...
18 ของไหล fluid ชื่อโดยรวมของของเหลวและแก๊ส ซึ่งเป็นสถานะของสสารที่มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุและสามารถไหลจากที่หนึ่งไ...
19 ของไหลอุดมคติ ideal fluid ของไหลสมมติที่มีการไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่หมุน ไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืด และไม่สามารถอัดได้...
20 ขอบบน upper boundary ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง...
21 ขอบฟ้า horizon ระดับต่ำสุดของท้องฟ้า เป็นระดับที่ฟ้าสัมผัสพื้นดินซึ่งมีมุมเงยเท่ากับ 0 องศา...
22 ขอบล่าง lower boundary ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นก่อนหน้านั้นหนึ่งชั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั...
23 ขอบแผ่นเปลือกโลก plate boundary บริเวณขอบของแผ่นธรณีภาค
24 ขั้วของพันธะ,ไดโพล dipole ขั้วของพันธะโคเวเลนต์ที่แสดงอำนาจไฟฟ้าเป็น 2 ขั้ว คือ ขั้วหนึ่งแสดงอำนาจไฟฟ้าบวกและอีกขั้วหนึ่งแสดงอ...
25 ขั้วปอด, หลอดลม bronchus หลอดซึ่งแยกออกจากหลอดลมไปยังปอด
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว