ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 จรวด rocket อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแ...
2 จลนศาสตร์ kinematics กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ค...
3 จังหวะอัด compression stroke จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริ...
4 จันทรุปราคา eclipse of the moon ; lunar eclipse ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยที่โลกจะ...
5 จันทรุปราคา, จันทรคราส lunar eclipse ดู  eclipse of the moon
6 จานกาแล็กซี galactic disc บริเวณที่แผ่กว้างเป็นแผ่นออกจากนิวเคลียสของกาแล็กซี...
7 จาวาแอพเพล็ท Java applet โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ทท...
8 จำนวน number ปริมาณที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามากหรือน้อย...
9 จำนวนคี่ odd number จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต  ...
10 จำนวนคู่ even number จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต ...
11 จำนวนจริง real number จำนวนที่เป็นสมาชิกอยู่ในเซตที่เกิดจากยูเนียนของเซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนอตรรกยะ...
12 จำนวนจริงบวก positive real number จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์
13 จำนวนจริงลบ negative real number จำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์
14 จำนวนจินตภาพ imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0
15 จำนวนจินตภาพแท้ real imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi เมื่อ a = 0 และ b ¹ 0  (ดู complex number ประกอบ)...
16 จำนวนตรรกยะ rational number จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, ...
17 จำนวนนับ counting number ดู  positive integer
18 จำนวนนับ natural number ดู  positive integer
19 จำนวนอตรรกยะ irrational number จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ เช่น ¶  = 3.1415926535...,  sin 45°  = 0.707...
20 จำนวนเฉพาะ prime number จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เ...
21 จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ relatively prime numbers จำนวนเต็ม a และ b เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ ก็ต่อเมื่อ (a, b) = 1...
22 จำนวนเชิงซ้อน complex number จำนวนใด ๆ ที่เขียนในรูปคู่อันดับ (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. (a, b)...
23 จำนวนเต็ม integer จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...}
24 จำนวนเต็มบวก positive integer ; natural number ; counting number จำนวนที่อยู่ในเซต {1,  2,  3,  ...}
25 จำนวนเต็มลบ negative integer จำนวนที่อยู่ในเซต {-1,  -2,  -3,...}
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว