ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากมากไปน้อย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ไจโรสโคป gyroscope อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในก...
2 เจ้าหน้าที่เทคนิค technician ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อ...
3 เจลาติน gelatin โปรตีนที่ได้จากการแปรรูปคอลลาเจน เป็นของแข็งไม่มีสี หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวกลับเมื่อได...
4 เจล gel คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ...
5 เจนเชียนไวโอเลต gentian violet ดู methyl violet
6 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ scientific attitude ลักษณะของการคิดและปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจที่จะคิดและค้นคว้าทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ...
7 จูล J สัญลักษณ์หน่วยวัดงานหรือพลังงาน  (ดู joule)...
8 จูล joule หน่วยของงานหรือพลังงาน ใช้สัญลักษณ์ J  1 จูล คือ งานที่ได้จากการใช้แรง 1 นิวตันกระทำต่อวัตถุ ทำให้วั...
9 จุลินทรีย์ microorganism สิ่งที่มีชีวิตที่ขนาดเล็กมากดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น  เช่น แบคทีเรีย เห็ด ราบางชนิด ไวรัส โพรโทซัวต...
10 จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด aphelion จุดในวงโคจรของบริวารดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด...
11 จุดไกล far point ตำแหน่งวัตถุไกลที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุไกลที่สุดได้ชัดในระยะอนันต์...
12 จุดใต้บาทา nadir จุดตรงข้ามกับจุดสูงสุดของท้องฟ้า
13 จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด perihelion จุดในวงโคจรของบริวารดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด...
14 จุดใกล้ near point ตำแหน่งวัตถุใกล้ที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุใกล้สุดได้ชัดที่ระยะ 25 เซนต...
15 จุดโฟกัสแบบแคสสิเกรน Cassegrain focus จุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์ที่อาศัยกระจกทุติยภูมิเพื่อสะท้อนแสงจากกระจกปฐมภูมิให้ทะลุผ่านรูของกระจกปฐม...
16 จุดโฟกัสแบบนิวตัน Newtonian focus จุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงที่อยู่นอกลำกล้องในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับลำกล้องโดยอาศัยกระจกเงาราบท...
17 จุดโฟกัสหลัก prime focus จุดโฟกัสของเลนส์หน้ากล้องหรือกระจกสะท้อนแสง โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น...
18 จุดโฟกัสคูเด coude focus จุดโฟกัสของเลนส์หน้ากล้องหรือกระจกปฐมภูมิ โดยอาศัยกระจกเงาราบเป็นกระจกทุติยภูมิเพื่อสะท้อนลำแสงให้เบ...
19 จุดแตกหัก breaking point ตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน...
20 จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว epicenter ตำแหน่งสมมติที่กำหนดด้วยจุดตัดของเส้นดิ่งที่ลากจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตัดกับผิวโลก...
21 จุดเหนือศีรษะ zenith จุดสูงสุดของท้องฟ้า อยู่สูงจากขอบฟ้า 90 องศา...
22 จุดเยือกแข็ง freezing point อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น ที่ความดันปกติ น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 ํC เ...
23 จุดเดือด boiling point อุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ&...
24 จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย wireless access point อุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อ...
25 จุดหลอมเหลว melting point อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เช่น ที่ความดันปกติ น้ำแข็งมีจุดหลอมเหลว 0°C เป็นจุด...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว