ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ตรงข้าม opposition ตำแหน่งดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ขณะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์...
2 ตรีโกณมิติ trigonometry วิชาที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม...
3 ตะกอน precipitate สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้...
4 ตะกอน sediment สารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ...
5 ตะกั่วแดง red lead สารประกอบออกไซด์ของตะกั่ว  สูตรเคมีคือ Pb3O4 เป็นผงสีแดง ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ทำสีทากันสนิมแล...
6 ตับ liver อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  มีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น ผลิตน้ำดี สะสมอาหาร ข...
7 ตับอ่อน pancreas อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยบางชนิดมาช่วยย่อยอาหารในลำไส้เ...
8 ตัวกรอง filter วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูพรุนใช้ในการกรอง  เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊ส...
9 ตัวกลาง medium สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน...
10 ตัวขั้ว stub entries ดู  statistical table
11 ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า rheostat อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้...
12 ตัวควบคุมอุณหภูมิ thermostat อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหร...
13 ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) least common multiple (L.C.M.) ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ต...
14 ตัวดำเนินการในการค้นหา search engine operators ใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้น...
15 ตัวตัดวงจรรวม main circuit breaker อุปกรณ์ที่ทำงาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้า แบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแส ไหลผ่าน...
16 ตัวต้านทาน resistor ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคา...
17 ตัวทำกระแสตรง rectifier อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว  จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้...
18 ตัวทำละลาย solvent สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียก...
19 ตัวนำ conductor สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี...
20 ตัวนำความร้อน heat conductor สารที่มีสภาพนำความร้อนสูง ตัวนำความร้อนที่ดีส่วนมากเป็นโลหะ  เช่น เหล็ก ทองแดง...
21 ตัวนำยวดยิ่ง superconductor สารที่มีความต้านทาน (เกือบ) เป็นศูนย์ ซึ่งสารนั้นจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด...
22 ตัวนำไฟฟ้า electrical conductor ดู conductor
23 ตัวบ่งปริมาณ quantifier ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "...
24 ตัวประกอบ factor  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15...
25 ตัวประกอบกำลัง power factor อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (ในหน่วยวัตต์) ของไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดโดยวัตต์มิเตอร์ (wattmeter) ต...
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว