ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ธรณีกาล geologic time ตามความหมายทางธรณีวิทยานั้น เป็นชื่อเรียกของระยะช่วงเวลา ซึ่งได้แบ่งลงมาเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Er...
2 ธรณีภาค lithosphere ส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลก ประกอบด้วยหินและดินต่าง ๆ...
3 ธรณีวิทยา geology วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยส่วนประกอบ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของโลก...
4 ธรณีสัณฐาน landform รูปแบบหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มีรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน...
5 ธาตุ element สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน หรืออะตอมที่มีเลขอะตอมเท่ากันและไม่สามารถแยกสลายเป็น...
6 ธาตุกัมมันตรังสี radioactive element ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เอง  เช่น เรเดียม ทอเรียมและยูเรเนียม ...
7 ธาตุเสถียร stable element ธาตุที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสีของนิวเคลียส...
8 ธาตุแทรนซิชัน transition element กลุ่มธาตุในตารางธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาโดยใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานถัดมาจากระดับพลังงานนอกสุดเข้า...
9 ธารน้ำแข็ง glacier มวลน้ำแข็งใหญ่ ๆ ที่เกิดบนแผ่นดินโดยการอัดตัวและตกผลึกใหม่ของหิมะ และเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ลงมาตามไหล่...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว