ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 นอร์อะดรีนาลีน noradrenalin ; norepinephrine ฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลเมดัลลาของต่อมหมวกไต  ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของผน...
2 นอร์เอพิเนฟริน norepinephrine ดู  noradrenalin
3 นักบินอวกาศ astronaut ผู้ที่เดินทางไปกับยานอวกาศ
4 นักวิทยาศาสตร์ scientist บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิ...
5 นักวิเคราะห์ระบบ system analyst ผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบ...
6 นักเขียนโปรแกรม programmer ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปร...
7 นัยน์ตา eye ball อวัยวะสำหรับดูสิ่งต่าง ๆ  มีโครงสร้างดังรูป      ...
8 นาคเล่นน้ำ water spout อากาศที่อยู่ติดกับผืนน้ำซึ่งอุ่นยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อากาศโดยรอบจะไหลเข้ามาแทนที่ แล้วเกิด...
9 นิกเกิล nickel ธาตุทรานสิชัน เลขอะตอม 28 สัญลักษณ์ Ni เป็นโลหะสีขาว จุดหลอมเหลว 1453°C ใช้ทำโลหะผสม  เช่น อัลน...
10 นิมโบสเตรตัส nimbostratus เมฆชั้นต่ำ มีลักษณะเป็นแผ่นชั้นฐานต่ำใกล้พื้นดิน ไม่เป็นระเบียบคล้ายผ้าขี้ริ้ว ทึบแสง เห็นเป็นสีเทา ...
11 นิวคลีออน nucleon อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม ได้แก่ โปรตอนและนิวตรอน...
12 นิวคลีโอลัส nucleolus โครงสร้างภายในนิวเคลียสมีลักษณะเป็นก้อน  ทำหน้าที่สร้างไรโบโซม...
13 นิวคลีโอไทด์ nucleotide หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิกที่ประกอบด้วยเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบน้ำตาลที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประ...
14 นิวคลีไอ nuclei คำพหูพจน์ของ  nucleus
15 นิวตรอน neutron อนุภาคชนิดหนึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า มีมวล 1.6749 x 10-27 กิโลกรัม อยู่ในนิวเคลียสของทุกธาตุ ยกเว้นไ...
16 นิวตัน N สัญลักษณ์หน่วยของแรง  (ดู newton)
17 นิวตัน newton หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 ...
18 นิวเคลียส nucleus ; nuclei 1. (ฟิสิกส์)(เคมี) : ส่วนที่เป็นแกนกลางของอะตอม ซึ่งเป็นมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม และมีประจุไฟฟ้าบวก น...
19 นิวเคลียสกาแล็กซี galactic nucleus บริเวณศูนย์กลางของกาแล็กซี
20 นิวเทชันมูฟเมนต์ nutation movement การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช &...
21 นิวโมคอคคัส pneumococcus แบคทีเรียพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบในสัตว์...
22 นิวโรซีครีทอรีเซลล์ neurosecretory cell เซลล์ประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้  กลุ่มเซลล์พวกนี้จะสร้างฮอร์โมนวาโซเพรสซิน และออ...
23 นิวโรสปอรา neurospora จีนัสหนึ่งของเห็ดราซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่ขนมปัง  จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราขนมปัง...
24 นิเวศวิทยา ecology การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ...
25 นิเสธ negation ของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว