ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส converse of Pythagoras' theorem สำหรับรูปสามเหลี่ียมใด ๆ  ถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด...
2 บรรยากาศ atm สัญลักษณ์ของหน่วยความดันบรรยากาศ   (ดู atmosphere)...
3 บรรยากาศ atmosphere 1.อากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วยออกซิเจน 1 ใน 5 ส่วน ไนโตรเจน 4 ใน 5 ส่วนนอกจากนั้นยังมีแก๊สอื่น ๆ อี...
4 บรอดแบนด์โมเด็ม broadband modem โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง...
5 บรอมไทมอลบลู bromthymol blue ดู  bromothymol blue
6 บริเวณชายฝั่ง littoral zone บริเวณที่อยู่ติดกับพื้นดินและห่างจากฝั่งไม่มากนัก เป็นแหล่งน้ำตื้น ๆ...
7 บริเวณชายฝั่งทะเล coastal zone บริเวณที่อยู่ติดกับพื้นดินที่มีความลาดชันน้อยและค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกระแสน้...
8 บริเวณทะเลเปิด open sea zone บริเวณที่อยู่ห่างออกจากชายฝั่ง พื้นที่มีความลาดชันเพิ่มขึ้นตามความลึกของน้ำ สามารถแบ่งออกเป็นเขตต่าง...
9 บริเวณน้ำชั้นล่าง profundal zone บริเวณของชั้นน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำลงไปจนถึงพื้นท้องน้ำ แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงไปถึง...
10 บริเวณผิวน้ำ limnetic zone บริเวณที่อยู่ถัดออกมาจากชายฝั่ง มีพื้นที่ผิวของน้ำสัมผัสกับอากาศและได้รับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระจาย...
11 บลัชออน blush on เครื่องสำอางที่ใช้เสริมแต่งบริเวณแก้มให้ดูมีสีสันสดใส...
12 บลัดสเมียร์ blood smear การทำให้เลือดแผ่กระจายออกไปบนแผ่นสไลด์เพื่อศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์...
13 บลูทูท bluetooth โพรโทคอลที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz. ในการรับส่งข้อมูลโดย คล้ายกับแลนไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802....
14 บล็อก blog ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบก...
15 บล็อกภูเขาไฟ volcanic block กรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 64 มิลลิเมตร ที่ภูเขาไฟพ่นออกมาในสภาพของแข็ง...
16 บอกไซต์ bauxite แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3.xH2O) เกิดจากการผุพังทำลายโดยธรรมชาติของหินที่...
17 บอมบ์ภูเขาไฟ volcanic bomb วัตถุเป็นก้อนซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีลักษณะมน อาจมีรูปร่างได้หลายแบบ ผิวนอกแสดงลักษณะของของ...
18 บอลลูนหยั่งอากาศ radiosonde เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปลต่าง ๆ ในบรรยากาศเช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ความเร็วลม เป็นต้น โดยใช้คล...
19 บอแรกซ์ borax สารประกอบของธาตุโบรอน  สูตรเคมีคือ  Na2B4O7 . 10 H2O เป็นสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาท ระบบสื...
20 บัพ node ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่งซึ่งมีการกระจัดเป็นศูนย์ หรือซึ่งตัวกลางไม่มีการสั่น  จากรูป ตำแหน่ง N คือ...
21 บัลลาสต์ ballast อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยข...
22 บัส bus ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า...
23 บาซิลลัส bacillus แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน
24 บารอมิเตอร์ barometer อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ
25 บารอมิเตอร์แบบปรอท mercury barometer อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ ประกอบด้วยปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วซึ่งปลายเปิดคว่ำอยู่ในภาชนะบรรจุปรอทโดยอ่...
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว