ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ปฏิกิริยา, แรงปฏิกิริยา reaction 1. ปฏิกิริยา(เคมี): การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น 2. แรงปฏิกิริยา(ฟ.)...
2 ปฏิกิริยาการควบแน่น condensation reaction ปฏิกิริยารวมตัวของโมเลกุลต่างชนิดกัน 2 โมเลกุล ได้เป็นสารใหม่พร้อมกับสารโมเลกุลเล็ก ๆ  เช่น น้ำ แอมโ...
3 ปฏิกิริยาการสะเทิน neutralization reaction ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส ซึ่งทำปฏิกิริยากันพอดี...
4 ปฏิกิริยาการเติม addition reaction 1. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมเป็นสารใหม่เพียงชนิดเดียว 2. ปฎิกิริยาเคมีที่เก...
5 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ combustion reaction ปฏิกิริยาเคมีซึ่งเกิดจากสารทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนขณะเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงาน...
6 ปฏิกิริยาการแทนที่ substitution reaction ; displacement reaction ปฏิกิริยาที่อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารถูกแทนที่ด้วยอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมอื่น...
7 ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า half-cell reaction ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์  เมื่อรวมปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ทั้...
8 ปฏิกิริยาคายความร้อน exothermic reaction ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส...
9 ปฏิกิริยาดูดความร้อน endothermic reaction ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเท่าเดิมจึงต้องดูดพลังงาน...
10 ปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง dark reaction กระบวนการในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่นำ ATP และ NADPH2 ซึ่งได้จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงมาเปลี่ยนคาร์บอน...
11 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ nuclear reaction ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนิวเคลียสของอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจเป็นการสลายของนิวเคลียสกัมมัน...
12 ปฏิกิริยาผันกลับ reversible reaction ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระบบปิดที่มีทั้งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดขึ้น...
13 ปฏิกิริยาผันกลับได้ reverse reaction ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เ...
14 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น condensation polymerization reaction ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า 1 หมู่ทำปฏิกิริยากัน ได้ผลิตภั...
15 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม addition polymerization reaction ปฏิกิริยาเคมีที่มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยาการเติมซ้ำ ๆ กัน แล้วได้สารใหม่ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้น...
16 ปฏิกิริยาฟิชชัน fission reaction ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสของธาตุหนัก  เช่น ยูเรเนียม 235 พลูโตเนียม ...
17 ปฏิกิริยาฟิวชัน fusion reaction ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการรวมตัวเข้าด้วยกันของนิวเคลียสของธาตุเบา แล้วทำให้เกิดนิวเคลียสใหม่ขอ...
18 ปฏิกิริยารีดอกซ์ redox reaction ; oxidation-reduction reaction ปฏิกิริยาเคมีที่มีการให้และรับอิเล็กตรอนหรือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน...
19 ปฏิกิริยารีดักชัน reduction reaction ปฏิกิริยาเคมีที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการรับอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันลดลง...
20 ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ reflect action การกระทำที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ โดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทันทีทันใด เช่น การชักมือ...
21 ปฏิกิริยาลูกโซ่ chain reaction ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็น...
22 ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน saponification reaction ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเอสเทอร์ที่สภาวะเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือคาร์บอกซิเลตของกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอ...
23 ปฏิกิริยาสายโซ่โปรตอน-โปรตอน p-p chain reaction ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์แบบสายโซ่ที่เปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมภายในแก่นของดาวฤกษ์...
24 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน oxidation reaction ปฏิกิริยาที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น...
25 ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน oxidation-reduction reaction ดู redox reaction
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว