ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ผงชูรส monosodium glutamate สารปรุงแต่งอาหาร ชื่อทางเคมีคือ Monosodium  L - glutamate monohydrate สูตรเคมีคือ HOOCCH2CH2CH(...
2 ผนังเซลล์ cell wall ส่วนนอกสุดของเซลล์พืช และโพรทิสต์บางชนิด ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน หรือเพกทิน ช่วยทำให้เซลล์แข็งแรงม...
3 ผลคูณของเวกเตอร์ u ด้วยสเกลาร์ a Scalar multiplication ให้ a เป็นสเกลาร์ และ   เป็นเวกเตอร์   ผลคูณของเวกเตอร์  u  ด้วยสเกลาร์  a   เป็นเวกเตอร์ เขียนแทนด้...
4 ผลคูณคาร์ทีเซียน cartesian product   ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A x B หมายถึงเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหม...
5 ผลคูณเชิงสเกลาร์ scalar product ; dot product ถ้า   และ   ผลคูณเชิงสเกลาร์ของ   และ   คือ   x1x2 + y1y2 ถ้า  ...
6 ผลคูณเชิงเวกเตอร์ cross product ; vector product   ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของ   และ    คือ เวกเตอร์    หรือ เขียนแทนผลคูณ...
7 ผลต่างระหว่างเซต difference of sets ดู  relative complement
8 ผลต่างระหว่างเซต relative complement ; difference of sets เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ของเซต A ซึ่งไม่อยู่ในเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A - B...
9 ผลต่างร่วม common difference ดู  arithmetic progression
10 ผลบวกของอนุกรมอนันต์ sum of an infinite series ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนั้นมีลิมิต...
11 ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์) partial sum (of an infinite series) ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบว...
12 ผลผลิต output ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบ...
13 ผลหาร quotient จำนวนที่ได้จากการหารจำนวนจริง a ด้วยจำนวนจริง b เมื่อ b ¹ 0 เช่น 5 เป็นผลหารของ 10 ที่หารด้วย 2 ในกร...
14 ผลิตภัณฑ์ product โมเลกุลหรือไอออนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้น...
15 ผลิตภัณฑ์กลั่นตรง straight run ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบในหอกลั่นโดยตรง บางชนิดสามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้โดยต...
16 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม petroleum product สารที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม เช่น น้ำมันต่าง ๆ ทินเนอร์ สารฆ่าแมลง...
17 ผลึก crystal ของแข็งที่มีเนื้อเดียวกัน มีรูปทรงสามมิติ ผิวหน้าแต่ด้านเป็นระนาบ ซึ่งเป็นผลจากการจัดตัวของอะตอมหรือ...
18 ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย network covalent crystal รูปผลึกชนิดหนึ่งของของแข็ง ประกอบด้วยอะตอมที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เป็นโครงร่างตาข่ายแบบสาม...
19 ผลึกโมเลกุล molecular crystal รูปผลึกชนิดหนึ่งของของแข็ง ประกอบด้วยโมเลกุลโคเวเลนต์ ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์หรือพันธะไฮโด...
20 ผลึกไอออนิก ionic crystal รูปผลึกชนิดหนึ่งของของแข็ง ประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า ...
21 ผลได้จริง actual yield ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งมักได้ผลน้อยกว่าที่คำนวณได้จากสมการเคมีหรือผลได้ตามทฤษ...
22 ผลได้ตามทฤษฎี theoretical yield ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่คำนวณได้จากสมการที่ดุลแล้ว...
23 ผลได้ร้อยละ percent yield ร้อยละของผลผลิตซึ่งเปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100...
24 ผสมกลับ backcross การผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่มีลักษณะด้อยผสมกับรุ่นต่อ ๆ ไปของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เด...
25 ผังก้างปลา fishbone diagram ผังที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยกำหนดปัญหาไว้ที่หัวปลา ระบุสาเหตุหลักไว้ที่ปลายก้างปลาแต่...
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว