ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 พจน์ (ของพหุนาม) term (of polynomial) จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนาม เช่น 5x2,  4x และ 1 เป็นพจน์ของพหุนาม 5x2 + 4X - 1...
2 พจน์ (ของลำดับ) term (of sequence) พจน์ของลำดับใด ๆ หมายถึงจำนวนแต่ละจำนวน ที่อยู่ในลำดับนั้น...
3 พนัง dike ; dyke หินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินหนืดที่แทรกดันขึ้นมาตาม...
4 พฤกษศาสตร์ botany วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช...
5 พฤติกรรมทางสังคม social behavior พฤติกรรมของสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดีแสดงออกเพื่อให้เข้าใจความหมายซึ่งกันและกันได้ เมื่ออยู่รวมกันเ...
6 พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด inherited behavior พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพ...
7 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ learned behavior พฤติกรรมที่จะแสดงออกมาได้ ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ หรือที่ต้องมีการเรียนรู้ จึงจะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ไ...
8 พฤติกรรมที่ได้มา acquired behavior พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบในสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดี เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน...
9 พลศาสตร์ dynamics กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุ...
10 พลศาสตร์ kinetics ดู dynamics
11 พลอยสาแหรก, สตาร์แซปไฟร์ star sapphire พลอยที่เจียระไนเป็นรูปโค้งหลังเต่า และจะปรากฏเห็นมีลายเส้นเป็นรูปดาวหกแฉกบนพื้นหน้าพลอย...
12 พลังงาน energy ความสามารถในการทำงานของระบบ มีหน่วยเป็นจูล พลังงานมีหลายรูป เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเค...
13 พลังงานกล mechanical energy พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของวัตถุ...
14 พลังงานการระเหิด sublimation energy ; heat of sublimation พลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นอะตอมในสถานะแก๊ส...
15 พลังงานการระเหิด heat of sublimation ดู sublimation energy
16 พลังงานการสลายพันธะ bond dissociation energy พลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะในโมเลกุลของแก๊สให้แตกออกเป็นอะตอมในสถานะแก๊ส...
17 พลังงานก่อกัมมันต์ activation energy พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่โมเลกุลของสารตั้งต้นจำเป็นต้องมีหรือได้รับ จึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้...
18 พลังงานความร้อนใต้ธรณี geothermal energy พลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ใต้เปลือกโลกทำให้เกิดภูเขาไฟ น้ำพุร้อน...
19 พลังงานจลน์ kinetic energy พลังงานของวัตถุหรืออนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับมวล และความเร็วของวัตถุหรืออนุภาคนั้น...
20 พลังงานทดแทน alternative energy พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง...
21 พลังงานนิวเคลียร์ nuclear energy พลังงานที่ได้อันเป็นผลจากปฏิกิริยาฟิชชันและปฏิกิริยาฟิวชัน...
22 พลังงานพันธะ bond energy พลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส...
23 พลังงานพันธะเฉลี่ย average bond energy ค่าเฉลี่ยของพลังงานพันธะชนิดเดียวกันในโมเลกุลต่าง ๆ...
24 พลังงานภายใน internal energy ผลรวมของพลังงานจลน์ทั้งหมดของโมเลกุลในระบบ...
25 พลังงานมืด dark energy พลังงานที่ทำให้เอกภพขยายตัว นักดาราศาสตร์ยังไม่รู้จักว่าเป็นสิ่งใด มีปริมาณร้อยละ 72 ของสสารทั้งหมดข...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว