ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ภาคตัดกรวย conic section ส่วนโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมด้วยระนาบ...
2 ภาคตัดขวาง cross section การตัดรูปทรงกระบอกหรือรูปอื่นตามแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร    ...
3 ภาพ image ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์...
4 ภาพจริง real image ภาพของวัตถุที่เกิดจากกระจกเว้าหรือเลนส์นูน เป็นภาพที่เกิดจากแสงจริงและใช้ฉากรับได้...
5 ภาพฉาย orthographic drawing ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด...
6 ภาพร่าง sketch ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในส...
7 ภาพร่าง 2 มิติ two-dimensional sketch ภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาว...
8 ภาพร่าง 3 มิติ three-dimensional sketch ภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง...
9 ภาพออบลิค oblique drawing ภาพ 3 มิติที่มองเห็นรูปร่างด้านหน้าที่มีความกว้างและความสูง วางอยู่บนเส้นระดับ ส่วนด้านยาวหรือลึกจะท...
10 ภาพเสมือน virtual image ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือ...
11 ภาพแบบไอโซเมตริก isometric figure ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติที่เขียนบนกระดาษจุดไอโซเมตริก...
12 ภาพไอโซเมตริก isometric drawing ภาพ 3 มิติ ที่มีแนวสันของวัตถุด้านหนึ่งตั้งฉากกับเส้นระดับ ส่วนภาพด้านหน้าและด้านข้างจะทำมุม 30 องศา...
13 ภาวะปรสิต parasitism สภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์และอีกฝ่า...
14 ภาวะย่อยสลาย saprophytism สภาพการดำรงชีวิตของผู้ย่อยอินทรียสารซึ่งดำรงชีพโดยได้พลังงานจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต เช่น พวก...
15 ภาวะสมดุล equilibrium state ภาวะที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากับอัตราการเปลี่ยนแป...
16 ภาวะหนีแสง negative phototropism ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนหนีแสงสว่าง เช่น ในรากพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญมากกว่าด้านที่ไม่ได้...
17 ภาวะอิงอาศัย commensalism ความสัมพันธ์แบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการอยู่ร...
18 ภาวะเข้าหาแสง positive phototropism ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่าง เช่น ลำต้นพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญน้อยกว่าด้านที...
19 ภาวะเจริญพันธุ์ fertility ภาวะที่สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้...
20 ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน competition ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองสปีชีส์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันมีความต้องการที่อยู...
21 ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล palaeomagnetism ; paleomagnetism ความเป็นแม่เหล็กอย่างอ่อนของหินซึ่งอาจมีมาตั้งแต่ตะกอนสะสมตัวหรือหินหนืดแข็งตัว ในขณะที่เกิดหินนั้นส...
22 ภาวะโลกร้อน global warming ภาวะที่อุณหภูมิอากาศบริเวณโลกเพิ่มมากขึ้น...
23 ภาวะโลกเย็น global cooling อุณหภูมิอากาศบริเวณโลกลดต่ำลง
24 ภาษาซีพลัสพลัส C++ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่พัฒนามาจากภาษาซี ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี...
25 ภาษาฟอร์แทรน FORTRAN ภาษาโปรแกรมเชิงกระบวนความ มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย...
หน้าที่ 1 2


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว