ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 มดลูก uterus อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป...
2 มรสุม monsoon สภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณกว้าง มีช่วงเวลาในการเกิดนาน และเกิดขึ้นตามฤดูในแต่ละปี...
3 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ southwest monsoon ลมที่พัดพาความชื่นมาจากซีกโลกใต้ ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันต...
4 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ northeast monsoon ลมที่พัดพาความหนาวเย็น และแห้งแล้งจากทวีปทางซีกโลกเหนือมาสู่ทางศูนย์สูตรในช่วงฤดูหนาว มีทิศทางของลมพ...
5 มลพิษ, ภาวะมลพิษ pollution สภาพหรือสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม...
6 มลพิษของทัศนียภาพ visual pollution สภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ อาจเกิดอันตรายต่อการมองเห็น เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดไม่เป็นระเบี...
7 มลพิษทางดิน soil pollution ภาวะของดินที่มีสิ่งสกปรก สารที่เป็นพิษ หรือเชื้อโรคเจือปนอยู่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต...
8 มลพิษทางน้ำ water pollution สภาวะของน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งสกปรกเจือปน อาจไม่เหมาะต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต...
9 มลพิษทางอากาศ air pollution สภาวะของอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งปะปนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น...
10 มลพิษทางเสียง noise pollution เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ถ้าระดับเสียงเกิน 80 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์...
11 มวล mass ปริมาณซึ่งเป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลก...
12 มวลต่อโมล molar mass มวลเป็นกรัมของอนุภาคปริมาณ 1 โมล มวลต่อโมลของสารมีค่าเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลหรือมวลสูตรของสาร...
13 มวลสูตร, มวลของสูตรเอมพิคัล formular mass มวลโมเลกุลของสารประกอบไอออนิก
14 มวลอะตอม atomic mass มวลเปรียบเทียบที่แสดงว่าธาตุ 1 อะตอมมีมวลเป็นกี่เท่าของ 1/12  ของมวล C-12  หนึ่งอะตอม...
15 มวลอะตอมเฉลี่ย average atomic mass ค่ามวลอะตอมของธาตุ ซึ่งคำนวณจากค่ามวลอะตอมและปริมาณของแต่ละไอโซโทปที่พบอยู่ในธรรมชาติ...
16 มวลอากาศ air mass ก้อนอากาศที่มีอุณหภูมิ และปริมาณไอน้ำสม่ำเสมอ...
17 มวลอากาศอุ่น warm air มวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิผิวพื้นที่มวลอากาศเคลื่อนที่ผ่าน...
18 มวลอากาศเย็น cold air มวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิผิวพื้นที่มวลอากาศเคลื่อนที่ผ่าน...
19 มวลโมเลกุล molecular mass มวลเปรียบเทียบที่แสดงว่าสาร 1 โมเลกุล หนักกี่เท่า ของมวลอะตอมของคาร์บอน -12  1 อะตอม...
20 มอดุลัสของยัง Young' s modulus อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว...
21 มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น modulus of elasticity อัตราส่วนระหว่างความเค้นและความเครียด มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น สำหรับวัสดุชนิดหนึ่ง ๆ มีค่าคงตัว มอดุลัสส...
22 มอนอเมอร์ monomer สารตั้งต้นในการเตรียมสารพอลิเมอร์ เช่น ไวนิลคลอไรด์ ใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมพอลิไวนิลคลอไรด์ (PV...
23 มอร์ฟิน morphine สารแอลคาลอยด์ที่ได้จากฝิ่น สูตรเคมีคือ C17H19NO3 เป็นผลึกไม่มีสี จุดหลอมเหลว 254oC มีสมบัติช่วยระงับ...
24 มอร์แดนต์ mordant สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็น...
25 มอลลัสก์ mollusk สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว