ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ร.ค.ฟ. e.m.f. ดู  electromotive force
2 รก placenta บริเวณที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของเอ็มบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเจริญมาพบกับผนังมดลูกของแม่  เป็นที่...
3 รถไฟแมกเลฟ magnetic levitation train (maglev) รถไฟที่ขณะเคลื่อนที่ ถูกยกตัวเหนือรางด้วยแรงผลักระหว่างสนามแม่เหล็กของรางและสนามแม่เหล็กของตัวรถ ทำใ...
4 รยางค์ appendage อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก...
5 รหัสลำลอง pseudocode การจำลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา โดยการอธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจได้ง่ายเป็นขั้น ๆ...
6 รอก pulley เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง ...
7 รอกเดี่ยวตายตัว fixed pulley รอกที่ยึดติดกับโครงสร้าง ไม่เคลื่อนที่ ใช้อำนวยความสะดวกในการยกสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากสามารถเปลี...
8 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ single movable pulley รอกที่ตัวรอกและวัตถุที่แขวนเคลื่อนที่ไปด้วยกัน  ทำให้ช่วยผ่อนแรง...
9 รอบ,วง, วัฏจักร cycle 1. รอบ,วง, วัฏจักร (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) : ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบ...
10 รอบระดู, รอบประจำเดือน menstrual cycle ระยะเวลาครบรอบแต่ละครั้งที่ผนังชั้นในของมดลูกหลุดออก แล้วถูกขับออกมาทางช่องคลอดในกรณีที่ไม่มีการปฏิส...
11 รอม Read Only Memory (ROM) หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแส...
12 รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง unconformity รอยต่อของชั้นหินต่างชุดที่วางซ้อนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหินชุดล่างซึ่งมีอายุแก่กว่าขาดหายไปช่วงใดช่วงห...
13 รอยเลื่อน fault รอยแตกหรือแนวรอยแตกของหินสองฟากซึ่งเคลื่อนที่สัมพันธ์กันและขนานไปกับรอยแตกนั้น...
14 รอยเลื่อนมีพลัง active fault รอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่สามารถตรวจสอบได้ หรือมีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่ายังคงมีการเลื่อนตัวอยู่ในปัจจุบั...
15 รอยเลื่อนเหลื่อมข้าง transform faults รอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ ที่ระนาบรอยเลื่อนมีความเอียงชันมาก...
16 รอยแตก fracture ลักษณะที่แร่แตกออกตามระนาบของรอยแตก/ รอยแตกในหินที่อาจมีการเลื่อนตัวหรือไม่ก็ได้/ รอยแตกบนผิวของธารน...
17 ระดับการควบแน่น lifting condensation level (LCL) ระดับสูงที่อากาศจะต้องถูกยกตัวขึ้นเพื่อที่จะเย็นตัวลงจนเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำ เกิดเป็นหยด นับได้ว่า...
18 ระดับขนาด order of magnitude ค่าที่แสดงด้วยเลข 10 ยกกำลัง เป็นการบอกขนาดของปริมาณใด ๆ อย่างคร่าว ๆ  เช่น ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจ...
19 ระดับขั้นพหุนาม degree of polynomial กำลังของตัวแปร เช่น    ดีกรีของพจน์ที่มีตัวแปรตัวเดียว หมายถึง กำลังของตัวแปรนั้น  เช่น    ดีกรีขอ...
20 ระดับความสูง, ระดับความสูงเชิงมุม, มุมเงย altitude 1.(ฟิสิกส์) : ระยะที่วัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในแนวดิ่ง 2. (ฟิสิกส์)(ดาราศาสตร์) : มุมแสดงตำแหน่...
21 ระดับน้ำทะเลปานกลาง mean sea level ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำทะเลสูงสุดและต่ำสุด โดยใช้ระยะเวลาในการวัดหลายปี ระดับน้ำทะเลปานกลางของแต่ละบริเ...
22 ระดับน้ำใต้ดิน water table ระดับของน้ำที่อยู่ใต้ผิวดิน  มีความดันที่ผิวบนเท่ากับความดันของบรรยากาศระดับน้ำใต้ดินอาจเปลี่ยนแปลงไ...
23 ระดับพลังงาน energy level ค่าพลังงานเฉพาะของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุซึ่งมีอยู่หลายระดับ ระดับต่ำสุด เรียกว่า ระดับพลังงานพื้น ...
24 ระดับพลังงานย่อย sub-energy level ; subshell ระดับพลังงานย่อยในอะตอม แต่ละระดับพลังงานมีขนาดและรูปร่างต่างกัน กำหนดเป็นตัวอักษร s p d และ f...
25 ระดับสูงต่ำของเสียง pitch ความถี่มากน้อยของเสียงที่ระดับต่าง ๆ เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มาก จึงเป็นเสียงสูง เสียงทุ้...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว