ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เรียงจากน้อยไปมาก เพิ่มเติม
1 วิลลัส villus ตุ่มหรือขนขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากผิวด้านในของทางเดินอาหาร พบมากที่ลำไส้เล็ก ภายในตุ่มหรือขน...
2 วุ้น agar   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อ...
3 วัฏภาค, เฟส phase 1. (เคมี) : ส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันในระบบหนึ่ง และมีขอบเขตแน่นอนแยกจากส่วนอื่น ๆ ของระบบนั้น  ...
4 วัฏจักรไนโตรเจน nitrogen cycle กระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศลงสู่ดินและเกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสัตว์แ...
5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ biological science ; biology ; life science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา...
6 วิทยาศาสตร์กายภาพ physical science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ เคมี และฟิสิ...
7 วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น linear permutation การจัดลำดับเป็นแถว
8 วิธีเรียงสับเปลี่ยน permutation การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ...
9 วัฏจักรฟอสฟอรัส phosphorus cycle การหมุนเวียนฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ
10 วอยซ์โอเวอร์ไอพี voice over IP (VoIP) การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื...
11 เวิลด์ไวด์เว็บ World Wide Web (WWW) การให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งขอ...
12 วงชีพของการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) ขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงานใหม่ กา...
13 วัฏจักรคัลวิน Calvin cycle ขั้นหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเปลี่ยนแปลงสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยมีคาร์บอนไดออกไซ...
14 วิทยาศาสตร์ science ความรู้ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต มีท...
15 วิถีที่สั้นที่สุด shortest path จากจุดยอด A ถึงจุดยอด Z ในกราฟถ่วงน้ำหนัก คือวิถี A – Z ที่ผลรวมของค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมทุกเส้นในว...
16 วสันตวิษุวัต vernal equinox จุดตัดของเส้นศูนย์สูตรฟ้ากับสุริยวิถีที่ดวงอาทิตย์สถิตในวันที่ 21 มีนาคม มีสัญลักษณ์ ...
17 ไวอัสเตอร์รอล viasterol ดู calciferol
18 เวกเตอร์ศูนย์ zero vector ดู null vector
19 วาโซเพรสซิน vasopressin ดู  antidiuretic hormone
20 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ life science ดู  biological science
21 วิทยุ wireless ดู  radio
22 วิทยุโทรเลข radiogram ดู  radio telegraph
23 วงจรไฟฟ้า electric circuit ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้...
24 เวสเซล vessel ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช...
25 วาสลิน vaseline ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่ง...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว