ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียงจากน้อยไปมาก คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 วุ้น agar   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อ...
2 วัฏจักรชีวิตแบบสลับ alternation of generation วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่...
3 วงปี annual ring ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตาม...
4 วันสุริยคติปรากฏ apparent solar day วันซึ่งวัดโดยสังเกตดวงอาทิตย์จริงที่ปรากฏบนฟ้า 1 วันสุริยคติปรากฏเท่ากับช่วงเวลาระหว่างการเห็นดวงอาท...
5 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ applied science วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับการนำผลจากการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์...
6 วงกลมดิ่ง azimuthal circle เส้นวงกลมใหญ่ที่ตั้งฉากกับขอบฟ้า
7 วงกลมใหญ่ big circle วงกลมที่แบ่งครึ่งทรงกลม เช่น เส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นวงกลมใหญ่ที่แบ่งครึ่งโลก...
8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ biological science ; biology ; life science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา...
9 วัตถุดำ blackbody วัตถุที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีและดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาตกกระทบได้อย่างสมบูรณ์...
10 วัฏจักรบอร์น-ฮาร์เบอร์ Born-Harbor cycle แผนภาพที่แสดงขั้นตอนของการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบไอออนิกนั้น รวมทั้...
11 วัฏจักรคัลวิน Calvin cycle ขั้นหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเปลี่ยนแปลงสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยมีคาร์บอนไดออกไซ...
12 วัฏจักรคาร์บอน carbon cycle การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
13 วัฏจักรคาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แก่นดาวฤกษ์ในการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมโดยมีนิวเคลียสของคาร์บอน ไนโต...
14 วิธีแคโทดิก cathodic วิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ โดยต่อโลหะที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิมกับโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า...
15 วัตถุท้องฟ้า celestial body วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา...
16 วงกลม circle เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางข...
17 วงจร circuit แนวเดินที่เส้นเชื่อมทั้งหมดแตกต่างกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดยอดเดียวกัน...
18 วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม circular permutation วิธีจัดลำดับโดยไม่มีหัวแถวหรือหางแถว...
19 วงจรปิด close circuit วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร...
20 วิธีจัดหมู่ combination ของสิ่งของ โดยไม่คำนึงถึงลำดับของสิ่งของในหมู่...
21 เวชสำอาง cosmeceutical ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความงามและมีสมบัติคล้ายยา ใช้แล้วมีผลด้านการป้องกันหรือรักษาโรค ...
22 วงกลมหลัก deferent เส้นวงกลมขนาดต่าง ๆ กันที่ดาวเคราะห์โบราณเคลื่อนรอบโลก...
23 วงจรไฟฟ้า electric circuit ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้...
24 วงรี ellipse เซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ท...
25 วงกลมเสริม epicycle เส้นวงกลมเล็กบนวงกลมหลัก
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว