ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากมากไปน้อย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ไวไฟ Wireless Fidelity (Wi-Fi) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในกา...
2 ไวอัสเตอร์รอล viasterol ดู calciferol
3 ไวรัสคอมพิวเตอร์ virus โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิว...
4 ไวรัส virus สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เมื่อ...
5 โวลต์มิเตอร์ voltmeter อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร...
6 โวลต์ V สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  (ดู volt ประกอบ)...
7 โวลต์ volt หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย...
8 แว่นขยาย magnifying glass อุปกรณ์อย่างง่ายที่เป็นเลนส์นูน ใช้ขยายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้น...
9 แวคิวโอล vacuole ออร์แกเนลภายในไซโทพลาซึม ลักษณะค่อนข้างกลมใส มีเยื่อบาง ๆ ล้อมรอบแวคิวโอลมีหลายชนิด ทำหน้าที่ต่าง ๆ&...
10 เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม social networking Web sites เว็บไซต์ที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อ...
11 เว็บไซต์ web site กลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน...
12 เว็บโฮสติง web hosting บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บบนอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุค...
13 เว็บเพจ web page หน้าเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าอื่นได้ โดยเรียกดูผ...
14 เว็บเบราเซอร์ web browser โปรแกรมใช้สำหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผ่านการเช...
15 เว็บเซิร์ฟเวอร์ web server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ยูอาร์แอล ระบุ...
16 เว็บเชิงความหมาย semantic web เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้...
17 เวเลนซ์อิเล็กตรอน valence electron อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคม...
18 เวเบอร์ weber หน่วยของฟลักซ์แม่เหล็ก ใช้สัญลักษณ์ Wb สนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เทสลา จะมีจำนวนฟ...
19 เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม World Wide Web Consortium (W3C) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุป...
20 เวิลด์ไวด์เว็บ World Wide Web (WWW) การให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งขอ...
21 เวสเซล vessel member เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ ผนังเซลล์หนาและผนังตรงหัวท้ายของเซลล์เปิดติดต่อกับเซลล์...
22 เวสเซล vessel ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช...
23 เวสิเคิล vesicle ลักษณะของถุงที่มีเยื่อหุ้ม สำหรับกักเก็บหรือสะสมสาร พบในไซโทพลาซึมของเซลล์ยูคาริโอต...
24 เวสสิคิวลาบะซอลต์ vessicular basalt หินอัคนีชนิดหนึ่ง เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะมีฟองแก๊สแทรกอยู่ทำให้มีรูพรุน...
25 เวลาสุริยคติ solar time เวลาเทียบกับดวงอาทิตย์ เช่น 1 วันเทียบกับดวงอาทิตย์ คือช่วงเวลาระหว่างการเห็นดวงอาทิตย์ผ่านจุดสูงสุด...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว