ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ศักย์ขั้วไฟฟ้า electrode potential ดู  half-cell potential
2 ศักย์ไฟฟ้า electric potential  ศักย์ไฟฟ้า ณ จุดใด หมายถึงงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าบวก 1 หน่วย  ผ่านสนามไฟฟ้าจากระย...
3 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ cell potential ความต่างศักย์ระหว่าง 2 ครึ่งเซลล์ไฟฟ้า...
4 ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ half-cell potential ; electrode potential ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์...
5 ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ standard half cell potential ; standard electrode potential ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ ...
6 ศารทวิษุวัต autumnal equinox จุดตัดของเส้นศูนย์สูตรฟ้ากับสุริยวิถีที่ดวงอาทิตย์สถิตในวันที่ 23 กันยายน...
7 ศิลาแลง laterite หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการผุสลายของหินอัคนี  มีสีน้ำตาล  ดำ มีลักษณะขรุขระ และมีวัตถุประสานซึ่งเป็น...
8 ศูนย์กลางมวล centre of mass (cm) จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ...
9 ศูนย์ถ่วง centre of gravity (cg) จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ...
10 ศูนย์สัมบูรณ์ absolute zero อุณหภูมิ 0 เคลวิน หรือ -273.15 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิต่ำสุด ซึ่งตามทฤษฎีจลน์ พลังงานของอนุภาคทั้ง...
11 เศษส่วน fraction จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0...
12 เศษส่วนของพหุนาม fractional polynomials เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                  ...
13 เศษส่วนโมล mole fraction อัตราส่วนจำนวนโมลของสารนั้นต่อจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลาย ใช้สัญลักษณ์ X...
14 เศษหิน clast เศษ เม็ด ชิ้นส่วน ของหินตะกอนหรือแร่ที่แตกหักมาจากหินหรือแร่เดิมโดยกระบวนการทางกายภาพ...
15 เศษเหลือ remainder เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว