ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 สกายแลบ Skylab ห้องปฏิบัติการอวกาศของสหรัฐอเมริกา ขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศรอบโลกเมื่อวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 และตกล...
2 สดมภ์, แนวตั้ง column การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง...
3 สตราโตสเฟียร์ stratosphere ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากโทรโปสเฟียร์จนถึงระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สโอโซน ซึ่...
4 สตาร์ตเตอร์ starter อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่...
5 สตาไฟโลคอคคัส staphylococcus แบคทีเรียจำพวกที่เซลล์มีรูปร่างกลม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น ส่วนใหญ่เป็นเชื้อโรค  เช่น ทำ...
6 สติบไนต์ stibnite แร่ชนิดหนึ่ง เป็นสารประกอบซัลไฟด์ของพลวง  สูตรเคมีคือ Sb2S3 มีรูปผลึกเป็นแท่งเรียงคล้ายเข็ม หรือเป็น...
7 สถานการณ์เทคโนโลยี technological situation สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี...
8 สถานะของสสาร state of matter สภาวะของสสารซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง...
9 สถานะของสาร state ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส...
10 สถานะถูกกระตุ้น excited state สถานะของระบบ  เช่น อะตอม หรือโมเลกุลที่มีระดับพลังงานสูงกว่าระดับพลังงานในสถานะพื้น...
11 สถานะพื้น ground state สถานะของระบบ  เช่น อะตอมหรือโมเลกุลหรือนิวเคลียสซึ่งมีระดับพลังงานต่ำสุด และเป็นสถานะของระบบในภาวะปก...
12 สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา The American National Standard Institute (ANSI) องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการ...
13 สถิตศาสตร์ statics วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำต่อวัตถุและวัตถุยังคงอยู่ในสภาพนิ่งขณะแรงกระทำ...
14 สถิติ statistics วิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแ...
15 สถิติเชิงพรรณนา descriptive statistics การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่...
16 สถิติเชิงอนุมาน inferential statistics การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเ...
17 สนามแม่เหล็ก magnetic field สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เ...
18 สนามแม่เหล็กโลก earth’s magnetic field สนามแม่เหล็กบริเวณรอบโลก เสมือนว่าโลกมีแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ภายใน เรียกว่า แม่เหล็กโลก โดยขั้วเหนือขอ...
19 สนามโน้มถ่วง gravitational field ดู field ประกอบ
20 สนามไฟฟ้า electric field บริเวณซึ่งประจุไฟฟ้าได้รับแรงกระทำจากประจุไฟฟ้าอื่น ๆ...
21 สบู่ soap เป็นเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมัน  เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติกหรือกรดไอเลอิก ซึ่ง...
22 สปอร์ spore เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข...
23 สปอโรโซน sporozoan โพรโทซัวพวกหนึ่งที่ไม่มีอวัยวะสำหรับเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิต  เช่น เชื้อไข้มาเลเรีย...
24 สปอโรไฟต์ sporophyte ชื่อที่ใช้เรียกพืชซึ่งมีวงชีวิตแบบสลับในช่วงที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n)  พืชระยะนี้สืบพันธุ์โดยการ...
25 สปันจีเซลล์ spongy cell เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว