ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ห.ร.ม. G.C.D. ดู  greatest common divisor
2 หญ้าถอดปล้อง equisetum พืชพวกหนึ่งในไฟลัมเทอโรไฟตา เรียกทั่วไปว่า หญ้าถอดปล้อง หรือ หญ้าหางม้า...
3 หนอนคอมพิวเตอร์ worm โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่าน...
4 หนอนตัวกลม nematode ; round worm สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดา ลำตัวกลมยาว ผิวเรียบ มีหลายขนาด สามารถดำรงชีวิตได้แบบปรสิตหรืออิสระ  เช่น ...
5 หนอนตัวกลม round worm ดู  nematode
6 หนอนตัวแบน flatworm สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส มีลักษณะลำตัวแบนยาว  เช่น พลานาเรีย พยาธิใบไม้...
7 หนังกำพร้า epidermis เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของพืชและสัตว์  (ในคนเรียก หนังกำพร้า)...
8 หน่วย unit การบ่งบอกถึงพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไป โดยพลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย เท่ากับ 1 กิโลวัตต์ ชั่วโมง...
9 หน่วยควบคุม control unit หน่วยที่ทำหน้าที่ประสานงาน และควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์...
10 หน่วยความจำ memory unit หน่วยที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล และเป็นที่พักข้อมูลระหว่างที่ซีพียูกำลังประม...
11 หน่วยความจำบนการ์ด video RAM หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลภาพที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ถ้าความจุของหน่วยความจำมาก จะทำให้แสดงภาพมัลติม...
12 หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ volatile memory หน่วยความจำที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เพื่อเก็บข้อมูลหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญ...
13 หน่วยความจำแบบแฟลช flash memory หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้...
14 หน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้ non volatile memory หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ตัวอย่างของหน่วยความจำชนิดนี้ เช่น...
15 หน่วยคำนวณและตรรกะ, เอแอลยู Arithmetic-Logic Unit (ALU) หน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อท...
16 หน่วยฐาน base unit หน่วยของปริมาณฐาน หน่วยฐานมี 7 หน่วย คือ เมตร กิโลกรัม วินาที แอมแปร์ เคลวิน โมล แคนเดลา (ดู base qu...
17 หน่วยดาราศาสตร์ astronomical unit (AU) หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็...
18 หน่วยปฏิบัติงาน effector กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ที่แสดงปฏิกิริยาต่อกระแสประสาทที่ส่งมาจากระบบประสาทส่วนกลาง...
19 หน่วยมวลอะตอม atomic mass unit หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่...
20 หน่วยมวลอะตอม u ดู atomic mass unit
21 หน่วยรับความรู้สึก receptor ส่วนของอวัยวะ รับสัมผัส ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รับความรู้สึก ทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งเร้าเฉพาะอย่า...
22 หน่วยอนุพัทธ์ derived unit หน่วยที่เกิดจากผลคูณของหน่วยฐาน เช่น หน่วยของแรง คือนิวตัน นิวตันเทียบเท่ากับ กิโลกรัม เมตรต่อวินาที...
23 หน่วยอังสตรอม Angstrom unit หน่วยความ ยาวใช้กับความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ Å   1 Å = 10-10m...
24 หน่วยเก็บข้อมูล storage unit หน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรบนคอมพิวเตอร์...
25 หน่วยเอสไอ SI units หน่วยระหว่างชาติซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization หรือ ISO...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว