ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 องค์กรระหว่างประเทศพื่อการมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) องค์กรที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก...
2 องศา, ดีกรี degree 1. องศา (ฟิสิกส์) : หน่วยของอุณหภูมิตามชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ  เช่น อุณหภูมิร่า...
3 องศาเซลเซียส ํC สัญลักษณ์ของหน่วยอุณหภูมิ  (ดู Celcius)
4 อนันต์ infinite ไม่มีที่สิ้นสุด
5 อนุกรม series การแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับ a1, a2, a3,..., an   โดยเขียนในรูป a1 + a2 + a3 + ... + an +...
6 อนุกรม, ชุด series ชุดของสเปกตรัมเส้นจำนวนหนึ่งที่มีความยาวคลื่นเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ...
7 อนุกรมจำกัด finite series อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20  ...
8 อนุกรมบัลเมอร์ Balmer series ชุดของสเปกตรัมเส้นของไฮโดรเจนที่มีความยาวคลื่นในช่วงที่ตามองเห็น ความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นของอนุกร...
9 อนุกรมลู่ออก divergent series อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + .........
10 อนุกรมลู่เข้า convergent series อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้
11 อนุกรมวิธาน taxonomy วิชาที่ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต...
12 อนุกรมอนันต์ infinite series อนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์  เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ......
13 อนุกรมเรขาคณิต geometric series อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต  
14 อนุกรมเลขคณิต arithmetic series อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต  เช่น  2+ 4+ 6+ ...+ 20 เป็นอนุกรมเลขคณิตที่ได้จากลำดับเลขคณิต 2, 4,  6,...
15 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน derivative of a function f ที่ x หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เทียบกับ x ในขณะใด ๆ...
16 อนุภาค particle หน่วยที่เล็กมากของสสาร  เช่น ฝุ่นละออง อิเล็กตรอน นิวตรอน...
17 อนุภาคมูลฐาน elementary particle อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน ...
18 อนุภาคมูลฐานของอะตอม fundamental particle of atom อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ได้แก่ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน...
19 อนุภาครังสีแคโทด cathode ray particle อนุภาคที่ออกมาจากขั้วแคโทดของหลอดรังสีแคโทด เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ (ปัจจุบันเรียกว่าอิเล็กตรอน)...
20 อนุภาคแกนกลางการควบแน่น cloud condensation nuclei (CCN) สารขนาดเล็กอาจเป็นของแข็งหรือของเหลว ซึ่งไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ แกนกลางนี้เป็นส่วนสำคัญในกา...
21 อนุมูลอิสระ free radical อนุภาคที่ไม่เสถียรและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากการขาดอิเล็กตรอน...
22 อวกาศ space ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก...
23 อวัยวะ organ ส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ...
24 อวัยวะรับความรู้สึก sense organ โครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน  ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง...
25 อวัยวะเพศ sex organ อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะในเพศชาย และ รังไข่ในเพศหญิง...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว