ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ฮอมอโลกัสโครโมโซม homologous chromosome โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ...
2 ฮอมอไซกัสยีน homozygous gene ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน...
3 ฮอร์โมน hormone สารเคมีซึ่งร่างกายของ สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้เป็น...
4 ฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนไซต์ melanocyte stimulating hormone (MSH) ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง ในสัตว์เลือดเย็นฮอร์โมนนี้จะทำให้รงควัตถุภายในเซลล์กระจายทั่วเ...
5 ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ glucocorticoids กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต  มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบ...
6 ฮอร์โมนมิเนราโลคอร์ติคอยด์ mineralocorticoids กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อัลโดสเตอ...
7 ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติคอยด์ adrenocorticoid hormones ฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมหมวกไต ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ รวมทั้ง...
8 ฮอร์โมนเพศ sex hormones สารในกลุ่มสเตอรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และแสดงลักษณะเพศ มีทั้งฮอร์โมนเพศ...
9 ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก antidiuretic hormone (ADH) ; vasopressin ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้...
10 ฮอร์โมนโซมาโตโทรฟิน (เอสทีเอช) somatotrophic hormone (STH) ; growth hormone ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายโดย...
11 ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน thyrotrophic hormone ดู thyroid stimulating hormone
12 ฮอโลกราฟี holography วิธีการผลิตภาพของวัตถุโดยใช้เลเซอร์ซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นค่าเดียวและความเข้มสูง...
13 ฮับ hub อุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่รับส...
14 ฮาร์ดดิสก์ hard disk อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งเคลือบด้วยสารแม่เหล็กที่ผิวทั้งสองด้านหลายแผ่นเรี...
15 ฮาร์ดแวร์ hardware ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเ...
16 ฮาร์มอนิก harmonics ความถี่ของเสียงที่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน เช่น ความถี่ของเสียงเป็นสองเท่าของความถี่มูลฐาน ...
17 ฮิวมัส humus ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพา...
18 ฮิสโทแกรม histogram กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน...
19 ฮีมาไทต์ hematite ; haematite แร่เหล็กที่สำคัญชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมี Fe2O3 รูปผลึกอยู่ในระบบสามแกนราบ สีเทาเหล็กถึงดำ สีผง...
20 ฮีเลียม helium ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 2 สัญลักษณ์  He เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสีและกลิ่น ไม่ติดไฟ มีควา...
21 ฮีโมโกลบิน hemoglobin (Hb) ดู haemoglobin
22 ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน haemoglobin ; hemoglobin (Hb) สารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่า...
23 เฮปเทน heptane สารไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคน สูตรเคมี C7H16 เป็นของเหลวได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม  ไฮโซเมอร์ปกติม...
24 เฮพาริน heparin สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย...
25 เฮมลอค hemlock พืชป่าสนพื้นเมืองทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือและเอเซียตะวันออก...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว