ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กรด acid 1. สารที่แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน(H+)ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอนได้ 3. สารที่ละ...
2 กรดอะมิโน amino acid สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหม...
3 กรดแอซีติก acetic acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวท...
4 กรดแอสคอร์บิก ascorbic acid วิตามิน C สูตรเคมีคือ C6H8O6 ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน ฟันไม...
5 กรวดเหลี่ยม agglomerate มวลที่ประกอบด้วยเศษหินก้อนเหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 64 มิลลิเมตร...
6 กระแสสลับ (เอซี) alternating current (AC) กระแสไฟฟ้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบทั้งในทิศและขนาดของกระแส ใช้อักษรย่อ AC...
7 กลุ่มอาบีเลียน abelian group ; commutative group กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่
8 กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์ astronomical telescope กล้องส่องดูวัตถุไกล ๆ เพื่อศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ส่องดูดวงดาว ส่องดูกลุ่มดาว...
9 กัมมันตภาพ activity อัตราการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีในขณะหนึ่ง แทนด้วยสัญลักษณ์ ...
10 การกระจัดเชิงมุม angular displacement การเปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งในช่วงที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง...
11 การกล้ำแอมพลิจูด amplitude modulation (AM) การผสมคลื่นชนิดที่ทำให้คลื่นพาหะมีแอมพลิจูดเปลึ่ยนไปตามคลื่นสัญญาณ ใช้ในการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง...
12 การคัดเลือกของมนุษย์ artificial selection กระบวนการที่มนุษย์ผสมพันธุ์และเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะตามที่ต้องการ...
13 การดูดกลืน absorption กระบวนการที่วัตถุดูดกลืนสารหรือพลังงาน  เช่น ใบไม้ ดูดกลืนพลังงานแสงบางความถี่ เพื่อใช้ในการสัง...
14 การดูดซับ adsorption กระบวนการที่สารซึ่งอยู่ในรูปของโมเลกุล อะตอม ไอออน หรืออนุภาคถูกดูดติดอยู่กับผิวของสารอื่น  เช่...
15 การปรับตัว adaptation การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม...
16 การผสมเทียม artificial insemination การฉีดเชื้อสืบพันธุ์ของเพศผู้เข้าไปในมดลูกของเพศเมียแล้วสามารถทำให้เพศเมียตั้งท้องได้...
17 การลำเลียงแบบใช้พลังงาน active transport การเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือไอออนของสาร จากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยใช้พลังงานจากเซลล์...
18 การวิเคราะห์ analysis วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเค...
19 การสลายให้อนุภาคแอลฟา alpha decay การเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสกัมมันตรังสีโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา  มีผลให้เลขอะตอมลดลง 2 และเลขมวลลด...
20 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ asexual reproduction การสืบพันธุ์แบบไม่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เช่น พืชอาจสืบพันธุ...
21 การหายใจแบบใช้ออกซิเจน aerobic respiration การสลายโมเลกุลของอาหารในสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิต โดยใช้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา...
22 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน anaerobic respiration การหายใจของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและเนื้อเยื่อบางอย่างของร่างกายโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยาแยกส...
23 การเคลื่อนที่แบบอะมีบา amoeboid movement ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซ...
24 การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย ammonification กระบวนการที่ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์หรือแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย...
25 การไทเทรตกรด-เบส acid-base titration กระบวนการหาปริมาตรหรือความเข้มข้นของสารละลายกรด เมื่อทราบความเข้มข้นและปริมาตรของเบสหรือกลับกัน...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว