ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของบรูสเตอร์ Brewster’s law กฎเกี่ยวกับดรรชนีหักเหและมุมโพลาไรส์ กล่าวว่า ดรรชนีของวัสดุเท่ากับแทนเจนต์ของมุมโพลาไรส์...
2 กฎของบอยล์ Boyle's law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง...
3 กรดน้ำดี bile acids สารในกลุ่มสเตอรอยด์ซึ่งผลิตจากคอเลสเทอรอลที่ตับและเก็บสะสมไว้ในถุงน้ำดี กรดน้ำดีที่สำคัญ ได้แก่ กรดโ...
4 กรดบิวทาโนอิก butanoic acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H7COOH เป็นของเหลว มีจุดเดือด 163.3 °C ใช้ในการเตรียมกลิ่นสังเครา...
5 กรดเบนโซอิก benzoic acid กรดอินทรีย์สูตรเคมีคือ C6H5COOH เป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว 122 °C กรดนี้หรือเกลือของกรดนี้ใช้เป็นส...
6 กระดาษพิมพ์เขียว blueprint paper กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถ...
7 กระบวนการเบนฟิลด์ไฮเพียว Benfield hipure process กระบวนการแยกก๊าซกรด เช่น H2S หรือ CO2 ออกจากก๊าซธรรมชาติโดยใช้สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบส เข้าไปดู...
8 กราฟดุล balance graph กราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล  สองลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น...
9 กล้องสองตา binocular กล้องที่ใช้ส่องดูวัตถุด้วยตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน  เช่น กล้องจุลทรรศน์สองตา  กล้องโทรทรรศน์ส...
10 การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน balanced diet การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ...
11 การควบคุมโดยชีววิธี biological control วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันปราบหรือทำลายกันเอง เช่น เลี้ยงปลาห...
12 การคุมกำเนิด birth control การควบคุมอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์หรือสัตว์บางชนิด ...
13 การทดสอบค่าที่ขอบ boundary test การเตรียมข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรม โดยการค้นหาว่าช่วงของข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร แล้วเตรียมข้อมูลทดสอบ...
14 การทดสอบไบยูเรต biuret test การทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) เจือจางในสารละลายเบส ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับ...
15 การทำนาหว่าน broadcasting rice cultivation การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโ...
16 การสลายพันธะ bond dissociation การใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน...
17 การสลายให้อนุภาคบีตา beta decay การเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสกัมมันตรังสีโดยการปล่อยอนุภาคบีตา  มีผลให้เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 และเลขม...
18 การสูดลมหายใจ breathing การสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง...
19 การหมุนเวียนของเลือด blood circulation การไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายโดยอาศัยแรงดันจากหัวใจ...
20 การเกิดพันธะ bond formation การที่อะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมมารวมกัน หรือยึดกันไว้ด้วยแรงยึดเหนี่ยว  ในการสร้างพันธะจะคายพลังงานอ...
21 การเคลื่อนที่แบบบราวน์ Brownian motion การเคลื่อนที่ของอนุภาคอย่างไร้ระเบียบ มีทิศทางไม่แน่นอน เกิดจากอนุภาคถูกชนในทุกทิศทางแบบสุ่ม...
22 การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด boiling point elevation ผลต่างระหว่างจุดเดือดของสารละลายที่มีความเข้มข้น 1 โมแลลหรือ 1 โมลต่อกิโลกรัม กับจุดเดือดของตัวทำละล...
23 การแข็งตัวของเลือด blood clotting กระบวนการที่มีการสร้างไฟบรินอุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณบาดแผล ทำให้เลือดหยุดไหล...
24 การแตกหน่อ, การแตกตา budding การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง เกิดขึ้นโดยส่วนของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่นออกมาจากลำตัวหรือล...
25 การแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน binary fission การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว