ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 สารซักฟอก detergent สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อ...
2 กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) deoxyribonucleic acid (DNA) กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียน เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในเ...
3 กรดไดโปรติก diprotic acid กรดที่เมื่อละลายในน้ำแล้วแตกตัวได้ 2 ขั้น ให้ 2 โปรตอนต่อ 1 โมเลกุล...
4 กระแสตรง (ดีซี) direct current (DC) กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC...
5 การกระจัด displacement การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  เป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับระยะในแนวตรงจากตำแหน่งเดิมถึงตำแหน่งใ...
6 การกระจาย dispersion การแยกแสงที่ประกอบด้วยแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่าง ๆ ออกเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ โดยวิธีการหักเห เ...
7 การกลั่น distillation กระบวนการแยกสารละลายหรือของผสมที่เป็นของเหลว โดยทำให้ของเหลวนั้นกลายเป็นไอ แล้วทำให้ไอกลั่นตัวเป็นขอ...
8 การกลั่นทำลาย destructive distillation การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยห...
9 การก่อตัวใหม่ diagenesis กระบวนการที่ทำให้ตะกอนกลายเป็นหิน กระบวนการนี้รวมถึง การอัด การเชื่อมประสาน การตกผลึกใหม่...
10 การทดและส่งน้ำ diversion irrigation การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก...
11 การปฏิสนธิคู่ double fertilization การปฏิสนธิที่พบในพืชดอกโดยที่สเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งเข้าผสมกับเซลล์ไข่  ส่วนอีกสเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งเข...
12 การผสมพิจารณาสองลักษณะ dihybrid cross การผสมระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โดยพิจารณาลักษณะที่ต้องการผสม 2 ลักษณะ ควบคู่กัน เพื่อศึกษาการถ่าย...
13 การย่อยอาหาร digestion การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามาร...
14 การละลาย dissolution กระบวนการเกิดสารละลาย
15 การสลายตัว decompose กระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ หรืออะตอม เช่น การแยกสลายโมเลกุลของน้ำจะได้...
16 การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม deposition การสะสมตะกอนของหิน ทราย หรือสารประกอบเคมีเป็นเวลานาน  อาจทำให้เกิดเป็นชั้นหินหรือชั้นแร่...
17 การสื่อสารข้อมูล data communications การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร้สาย...
18 การหมุนเวียนของน้ำในแนวดิ่ง, การหมุนเวียนของกระแสน้ำลึก deep current circulation เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็ม โดยบริเวณขั้วโลกนั้น น้ำทะเลผิวหน้าจะแข็งตัวและคายเกลือให้น...
19 การหักเหสองแนว double refraction ; birefringence ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสง (ไม่โพลาไรส์) ตกกระทบและผ่านเข้าไปในผลึกบางชนิด เช่น ผลึกแคลไซต์ แสงจะ...
20 การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี) design ; technological design การลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ...
21 การออกแบบและเทคโนโลยี design and technology การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู...
22 การเก็บข้อมูล data collection การรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ และเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิ...
23 การเคลื่อนที่เดินหน้า direct motion การเคลื่อนที่บนท้องฟ้าจากตะวันตกไปตะวันออกของดาวเคราะห์...
24 การเจริญเติบโต development การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น ห...
25 การเจือจาง dilution การทำให้สารละลายมีความเข้มข้นต่ำลง อาจทำได้โดยเพิ่มปริมาตรของตัวทำละลายลงไปในสารละลาย...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว