ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎเอมพิริคัล empirical law กฎที่ได้จากการวัด การสังเกตหรือการทดลอง โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ...
2 กรดอะมิโนจำเป็น essential amino acid กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาล...
3 กระแสวน eddy current กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดข...
4 กระแสอิเล็กตรอน electron current การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำ ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้า...
5 กระแสไฟฟ้า electric current ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ I มีหน่วยเป็นแอมแปร์...
6 กราฟออยเลอร์ Eulerian graph กราฟที่มีวงจรออยเลอร์
7 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน electron cloud แบบจำลองอะตอมแบบหนึ่ง  ซึ่งถือว่าการกระจายของอิเล็กตรอนในอะตอมมีลักษณะเป็นแบบกลุ่มหมอกที่มีประจุ โดย...
8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน electron microscope กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้อิเล็กตรอนแทนลำแสงส่องดูวัตถุ  มีกำลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์ธรรมดามาก...
9 กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ extensor muscle กล้ามเนื้อที่ทำให้ส่วนของร่างกายเหยียดออก เช่น การเหยียดแขนหรือเหยียดขาออกไป เป็นผลมาจากการทำงานของก...
10 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Energy Conservation Fund กองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่ออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในกา...
11 การกร่อน erosion กระบวนการทางธรรมชาติที่เศษหิน ดิน ถูกพัดพาไปจากเดิมเนื่องจากแรงน้ำแรงลม แรงโน้มถ่วงโลก และธารน้ำแข็ง...
12 การขับถ่าย, การกำจัดของเสีย excretion การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต...
13 การจัดเรียงอิเล็กตรอน electron configuration ในออร์บิทัลของอะตอม
14 การชนแบบยืดหยุ่น elastic collision การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุหลังชน (ดู collision ประกอบ)...
15 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า electroplating กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งทำให้โลหะที่ต้องการไปฉาบติดพื้นผิวนอกของโลหะที่จะชุบ โดยให้โลหะที่ใช...
16 การถ่ายทอดพลังงาน energy flow การถ่ายทอดของพลังงานผ่านโซ่อาหาร และสายใยอาหาร...
17 การทดลอง experimentation การทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานที่มีการวางแผนการทดสอบอย่างมีระบบ แล้วลงมือทำตามที่ออกแบบไว้...
18 การสกัด extraction การแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม  โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา...
19 การสำรวจ exploration กระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์...
20 การอพยพออก emigration จำนวนประชากรที่อพยพออกต่อประชากรทั้งหมด...
21 การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน exothermic change การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกิน...
22 การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน endothermic change การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบมีพลังงานเท่าเดิม จึงต้องดูดพลังงานค...
23 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ecological succession การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นของพืชและสัตว์ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมที่สิ่งมีชี...
24 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic induction การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิด...
25 การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต electrostatic induction การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนตัวนำ โดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้ตัวนำ จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดตรง...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว