ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ Faraday’s law of induction กฎเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งกล่าวว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้...
2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ first law of thermodynamics กฎเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อนของระบบและงานที่ระบบทำ กล่าวว่า พลังงานความร้อนที่ระบบได้รับเท่า...
3 กรดโฟลิก, วิตามินบี 9 folic acid วิตามินชนิดหนึ่งในกลุ่มของวิตามินบีรวม  สูตรเคมีคือ C19H19N7O6 เป็นผลึกสีเหลือง ละลายในน้ำได้เล็กน้อ...
4 กรดไขมัน fatty acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารพวกน้ำมันหรือ ไขมัน ถ้ามีพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บ...
5 กรอบอ้างอิง frame of reference โคออร์ดิเนตที่ใช้เป็นหลักเทียบในการบอกตำแหน่งหรือการย้ายตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่ง...
6 กระดาษกรอง filter paper กระดาษซึ่งมีรูพรุน ใช้เป็นตัวกรอง
7 กระบวนการหมัก fermentation กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย...
8 กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ flexor muscle กล้ามเนื้อที่ทำให้ส่วนของร่างกายงอเข้ามาได้  เช่น การงอพับข้อศอก เป็นผลมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อเฟล...
9 การกรอง filtration กระบวนการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊สโดยให้เคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง...
10 การกลั่นลำดับส่วน fractional distillation กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ขอ...
11 การกล้ำทางความถี่ frequency modulation (FM) การผสมคลื่นชนิดที่ทำให้คลื่นพาหะมีความถี่เปลี่ยนไปตามคลื่นสัญญาณ ใช้ในการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง...
12 การตกแบบเสรี free fall การตกของวัตถุในแนวดิ่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยไม่มีแรงอื่นมากระทำ...
13 การถนอมอาหาร food preservation การเก็บรักษาอาหารโดยยังคงรักษาสมบัติของอาหารนั้นไว้ให้ได้มากที่สุด  เช่น การแช่แข็ง การตากแห้ง ...
14 การทดสอบที่เที่ยงตรง fair test การทดสอบหรือการทดลองที่มีคุณภาพจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งที่กำลังศึกษาให้คงที่ เหล...
15 การปฏิสนธิ fertilization กระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกัน เกิดเป็นไซโกต...
16 การรวมตัว fusion ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช...
17 การลดลงของจุดเยือกแข็ง freezing point depression ผลต่างระหว่างหลอมเหลวของสารละลายที่มีความเข้มข้น 1 โมแลลหรือ 1 โมลต่อกิโลกรัม กับจุดหลอมเหลวของตัวทำ...
18 การวาวแสง fluorescence การเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต...
19 การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา full duplex transmission การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ก...
20 การแจกแจงความถี่ frequency distribution รูปแบบการกระจายของความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมด...
21 การแตกตัว fission การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแบ่งแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใก...
22 การแพร่แบบฟาซิลิเทต facilitated diffusion การแพร่ของสารผ่านช่องโปรตีนหรือโปรตีนตัวพาภายในเยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มีความเข้มข้นสูงไปยังด้านที่...
23 ก้านชูอับเรณู filament ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย...
24 ขน, ขนสัตว์ fur ดู hair
25 ขนนก feather ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว