ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของฮุก Hooke's law กฎที่กล่าวว่า เมื่อมีแรงดึงหรือกดวัสดุ ความยาวที่ยืดออกหรือหดเข้าของวัสดุจะเป็นสัดส่วนกับแรง...
2 กฎของฮุนด์ Hund’s rule หลักเกณฑ์การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล เมื่อมีหลายออร์บิทัล และแต่ละออร์บิทัลมีพลังงานเท่ากัน ให้บรร...
3 กฎฮับเบิล Hubble’s law กาแล็กซียิ่งอยู่ไกลยิ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปด้วยความเร็วสูงกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้...
4 กรดไฮโดรไซยานิก hydrocyanic acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ HCN เป็นพิษมาก พบในมันสำปะหลังดิบ...
5 กระบวนการฮาเบอร์ Haber's process กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน&nbs...
6 การถ่ายโอนความร้อน heat transfer การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำ การพา หรือ การแผ่รังสีความร้อน...
7 การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา half duplex transmission การสื่อสารสองทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกั...
8 การเชื่อมโยงหลายมิติ, ไฮเปอร์ลิงค์ hyperlink การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้...
9 การแผ่รังสีความร้อน heat radiation การถ่ายโอนความร้อนจากวัตถุในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การแผ่รังสีความร้อนนี้ไม่ต้องอาศัยวัตถุ และสาม...
10 การแยกสลายด้วยน้ำ, ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส hydrolysis ปฏิกิริยาระหว่างไอออนของเกลือบางชนิดกับน้ำได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส...
11 กำลังม้า H.P. สัญลักษณ์หน่วยของกำลัง  (ดู horsepower)
12 กำลังม้า horse power (H.P.) หน่วยของกำลัง  ใช้อักษรย่อ H.P.     1 H.P. = 746 วัตต์...
13 ขน, ขนสัตว์ hair ; fur ขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะเป็นเส้น เช่น เส้นผม หนวด ขนแกะ ...
14 ขยะอันตราย hazardous waste ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์...
15 ขอบฟ้า horizon ระดับต่ำสุดของท้องฟ้า เป็นระดับที่ฟ้าสัมผัสพื้นดินซึ่งมีมุมเงยเท่ากับ 0 องศา...
16 ข้าวกล้อง husked rice ; brown rice ข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีให้ขาว เป็นข้าวที่ยังมีเยื่อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้ว...
17 ครึ่งชีวิต half life ช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม...
18 ครึ่งปฏิกิริยา half-reaction ส่วนหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอน...
19 ครึ่งเซลล์ half cell ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทอง...
20 คลื่นความร้อน heat wave ลักษณะอากาศที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติอย่างรวดเร็วและคงอยู่เช่นนั้นไปไม่ต่ำกว่า 5 วัน เนื่องจา...
21 ความจุความร้อน heat capacity อัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ให้แก่สารต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น  ความจุความร้อนมีหน่วนเป็น JK-1...
22 ความชื้น humidity ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ อาจจะวัดได้เป็นความชื้นสัมบูรณ์ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น...
23 ความดันเลือดต่ำ hypotension การที่ความดันของเลือดต่ำกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุจากหัวใจทำงานผิดปกติ...
24 ความดันเลือดสูง hypertension การที่ความดันของเลือดสูงกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุจากเส้นเลือดตีบ หรือมีความยืดหยุ่นน้อยลง เป็นต้น...
25 ความร้อน heat พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง หรือจากระบบหนึ่งไปย...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว