ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของแก๊สอุดมคติ ideal gas law กฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร จำนวนโมลและอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊สอุดมคติ แสดงด้วยสมการ ...
2 กรดอนินทรีย์ inorganic acid ; mineral acid กรดซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนกับธาตุอื่น หรืออาจมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วย เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดร...
3 กรดอินโดลแอซีติก (ไอเอเอ) indole acetic acid (IAA) ออกซินชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H9O2N เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช...
4 กรอบอ้างอิงเฉื่อย inertial frame of reference กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก...
5 กระดาษกริดไอโซเมตริก isometric grid paper ; isometric graph paper กระดาษที่มีเส้นตรง 3 แกนตัดกัน เกิดเป็นตารางสามเหลี่ยมเพื่อใช้เป็นเส้นร่างกำหนดแนวความกว้าง ความยาว ...
6 กระแสเหนี่ยวนำ induced current กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวนำ  เมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กหรือเมื่อสนามแม่เหล็กที่ผ่านตัวนำเก...
7 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น inelastic collision การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนไม่เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุภายหลังการชน (ดู collision...
8 การชลประทาน irrigation การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  เช่น การสร้างเขื่อนฝาย คูคลองส่งน้ำ...
9 การดล impulse ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ  การดลเป็นปริมาณเวกเต...
10 การดึงไอออน ion pump การที่เซลล์สามารถดึงไอออนของสารจากบริเวณที่สารนั้นมีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่สารนั้นมีความเข้มข้น...
11 การทำอิกซี Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากผู้ชาย เช่น จำนวนอสุจิน้อย ทำโดยการฉีดอสุจิเข้าไปในไซโ...
12 การปฏิสนธิในหลอดแก้ว in vitro fertilization กระบวนการที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในหลอดแก้วทดลอง เพื่อให้ได้เอ็มบริโอที่มีอายุประมาณ 3-5 ...
13 การประมวลผลสารสนเทศ information processing การดำเนินการต่างๆกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น...
14 การผสมพันธุ์ในพวก inbreeding การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน...
15 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค immunization กระบวนการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งต่อโรคอย่างหนึ่ง...
16 การหาปริพันธ์ integration โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์
17 การอพยพเข้า immigration จำนวนประชากรที่อพยพเข้าต่อประชากรทั้งหมด...
18 การอาบรังสี irradiation การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด  เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา  ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา...
19 การเคลื่อนที่ของไอออน ion migration การที่ไอออนในอิเล็กโทรไลต์เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าซึ่งมีประจุชนิดตรงกันข้ามกับไอออน ...
20 การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ imprinting พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต  โดยเฉพาะในระยะเยาว์วัย...
21 การเหนี่ยวนำ induction การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ)...
22 การแทรกสอด interference การรวมกันของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ซึ่่งเคลื่อนที่มาพบกัน...
23 การแปรผกผัน inverse variation เมื่อ x และ y แทนปริมาณใด ๆ y แปรผกผันกับ x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึง เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ ...
24 การให้เหตุผลแบบอุปนัย inductive reasoning วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความร...
25 การไม่เท่ากัน, อสมการ inequality ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย  > , <  , หรือ ≠...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว