ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียงจากน้อยไปมาก คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ไอเอเอ IAA ดู indole acetic acid
2 ของไหลอุดมคติ ideal fluid ของไหลสมมติที่มีการไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่หมุน ไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืด และไม่สามารถอัดได้...
3 แก๊สอุดมคติ ideal gas แก๊สที่มีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส โดยอนุภาคของแก๊สมีขนาดเล็กมากจนอนุมานว่าไม่มีปริมาตร และเมื...
4 กฎของแก๊สอุดมคติ ideal gas law กฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร จำนวนโมลและอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊สอุดมคติ แสดงด้วยสมการ ...
5 แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ideal gas model การกำหนดลักษณะและพฤติกรรมของแก๊สอุดมคติ เพื่ออธิบายความดัน อุณหภูมิและพลังงานจลน์ของแก๊ส แบบจำลองของ...
6 เซตที่เท่ากัน identical sets ดู equal sets
7 เอกลักษณ์ identity ในเซต S และโอเปอเรชัน * ถ้ามี e ΠS แล้ว สำหรับ a ทุกตัวที่อยู่ใน S ถ้า  a * e  =  a  =  e * a เรียก...
8 เมทริกซ์เอกลักษณ์ identity matrix ดู  unit matrix
9 หินอัคนี igneous rock หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือกโลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่า หินอัคนีแทร...
10 ความสว่าง illuminance เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบบนผิววัตถุต่าง ๆ ทำให้เกิดความสว่างขึ้นบนผิววัตถุนั้น สามารถวัดได้ด...
11 ภาพ image ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์...
12 ระยะภาพ image distance ระยะจากภาพถึงผิวของตัวสะท้อนแสง
13 แกนจินตภาพ imaginary axis แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน
14 จำนวนจินตภาพ imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0
15 ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน) imaginary part (of a complex number) จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  (ดู complex number ประกอบ)...
16 การอพยพเข้า immigration จำนวนประชากรที่อพยพเข้าต่อประชากรทั้งหมด...
17 ภูมิคุ้มกัน immunity ภาวะของร่างกายซึ่งมีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคบางชนิดได้ ภูมิคุ้มกันมี 2 ชนิด คือ ภูมิคุ...
18 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค immunization กระบวนการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งต่อโรคอย่างหนึ่ง...
19 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect flower ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง...
20 การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ imprinting พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต  โดยเฉพาะในระยะเยาว์วัย...
21 การดล impulse ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ  การดลเป็นปริมาณเวกเต...
22 แรงดล impulsive force แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น แรงตอกตะปู แรงรถชนกัน ขนาดของแรงดลวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนโ...
23 เฟสตรงกัน in phase ตำแหน่งบนคลื่นที่ห่างกันเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่น...
24 การปฏิสนธิในหลอดแก้ว in vitro fertilization กระบวนการที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในหลอดแก้วทดลอง เพื่อให้ได้เอ็มบริโอที่มีอายุประมาณ 3-5 ...
25 การผสมพันธุ์ในพวก inbreeding การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว