ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กะรัต karat 1. หน่วยสำหรับวัดน้ำหนักของเพชรพลอย 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 1/5 กรัม 2. หน่วยสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของท...
2 การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล knowledge discovery in databases กระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูล...
3 การแบ่งนิวเคลียส karyokinesis กระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์สิ่งมีชีวิตมี 2 แบบคือ การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและการแบ่งนิวเคลียสแบบไม...
4 กิโลวัตต์-ชั่วโมง kilowatt-hour หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือก...
5 คริปทอน krypton ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7...
6 ความรู้ knowledge สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข...
7 คีย์ล็อกเกอร์ key-logger สปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอ...
8 คีโตน ketone สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอนิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน...
9 จลนศาสตร์ kinematics กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ค...
10 ดินขาว kaolin แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบอะลูมิเนียมซิลิเกต นิยมเรียกว่าดินขาวหรือดินเกาลินสูตรเคมีคือ Al4Si4O10 (OH...
11 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส kinetic theory of gas ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและการเคลื่อนที่ของแก๊ส...
12 น้ำมันก๊าด kerosene สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันปิโตรเลียม มีจุดเดือด 150 - 300°C &...
13 พลศาสตร์ kinetics ดู dynamics
14 พลังงานจลน์ kinetic energy พลังงานของวัตถุหรืออนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับมวล และความเร็วของวัตถุหรืออนุภาคนั้น...
15 มาตรไฟฟ้า kilowatt-hour meter มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง...
16 ระบบเคพเลอร์ Keplerian system ระบบที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวง...
17 สเกลเคลวิน Kelvin scale สเกลอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน (K) สเกลนี้กำหนดให้จุดเยือกแข็งของน้ำมีอุณหภูมิ 273.15 เคลวิน และจุดเดือดข...
18 อาณาจักร kingdom หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจัก...
19 อาณาจักรพืช Kingdom Plantae หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน...
20 อาณาจักรสัตว์ Kingdom Animalia หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน...
21 อาณาจักรโพรทิสตา Kingdom Protista หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน...
22 อุณหภูมิเคลวิน kelvin temperature เป็นหน่วย SI ของการวัดอุณหภูมิ โดยกำหนดให้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์มีค่าเท่ากับ 0 K...
23 เครื่องสำเร็จของคิปป์ Kipp's apparatus อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตั...
24 เคลวิน K สัญลักษณ์หน่วยอุณหภูมิสัมบูรณ์ (ดู kelvin)...
25 เคลวิน kelvin หน่วยอุณหภูมิสัมบูรณ์ ใช้สัญลักษณ์ K มีช่วงสเกลเท่ากับช่วงสเกลของหน่วยเซลเซียส  O K = 273.15°C...
หน้าที่ 1 2


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว