ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎ law ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง...
2 กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ law of inheritance of acquired characteristic กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ...
3 กฎการรวมปริมาตรของแก๊ส law of combining volumes of gases กฎที่กล่าวว่า เมื่อแก๊สต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากันพอดี ปริมาตรของแก๊สเหล่านั้นกับปริมาตรของแก๊สที่เกิดจากป...
4 กฎการสะท้อนของแสง law of reflection กฎเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง มีสองข้อ ซึ่งกล่าวว่า 1) ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนแ...
5 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า law of conservation of charge กฎเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กล่าวว่า ผลรวมของประจุไฟฟ้าของระบบที่พิจารณามีค่าเท่าเดิมเสมอ...
6 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล law of conservation of mechanical energy กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ...
7 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม law of conservation of momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อไม่มีแรงลัพธ์ใด ๆ มากระทำต่อระบบแล้ว ผลรวมของโมเมนตัมขอ...
8 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม law of conservation of angular momentum กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อทอร์กลัพธ์เนื่องจากแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเท่า...
9 กฎการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น...
10 กฎของเลนซ์ Lenz’s law กฎที่กล่าวว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดจะทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในทิศทางที่จะทำให้เกิดฟลักซ์แม...
11 กฎความเฉื่อย law of inertia ดู Newton's  laws of motion (กฎข้อ 1)
12 กฎทรงมวล law of conservation of mass กฎเกี่ยวกับมวลของสารซึ่งกล่าวว่า ผลรวมของมวลสารทั้งหมดภายในระบบปิดมีค่าคงตัว หมายความว่า มวลสาร...
13 กฎสัดส่วนคงที่ law of constant proportion ; law of definite proportion กฎเกี่ยวกับสารประกอบที่ศึกษาโดยโจเซฟ เพราสต์ ซึ่งมีข้อสรุปว่า สารประกอบแต่ละชนิดจะมีอัตราส่วนโดยมวลข...
14 กฎสิบเปอร์เซ็นต์ law of ten percent พลังงานที่ได้รับจากผู้ผลิตทุก ๆ 100 ส่วน จะมีเพียง 10 ส่วนเท่านั้นที่ผู้บริโภคนำไปใช้ในการดำรงชีวิตแ...
15 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล law of gravitation กฎเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ซึ่งกล่าวว่า วัตถุทั้งหลายจะดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดขอ...
16 กฏการอนุรักษ์พลังงาน law of conservation of energy กฎเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งกล่าวว่า พลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ และไม่สามารถทำให้สูญหายไปได้ แต่สามารถ...
17 กล่องเสียง larynx อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง อยู่ส่วนบนสุดของหลอดลม...
18 กล้ามเนื้อตามยาว longitudinal muscle กล้ามเนื้อที่เรียงตัวตามยาว ของสัตว์บางชนิด  เช่น ไส้เดือนดิน ประสานกับกล้ามเนื้อวงจะทำให้เคลื่อนที่...
19 กาบใบ leaf sheath ก้านใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นหุ้มลำต้น  มักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด...
20 การกระจายที่เบ้ทางซ้าย left-skewed distribution แท่งฮิสโทแกรมที่มีความถี่น้อยและน้อยที่สุดจะอยู่ทางด้านซ้าย ฐานนิยมจะมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นมัธยฐ...
21 การเปล่งแสง luminescence การเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่ใช้พลังงานความร้อน แต่ใช้พลังงานรูปอื่น เช่น การเรืองแสง...
22 การแข็งตัวกลายเป็นหิน lithification กระบวนการที่ตะกอนอัดตัวกันแน่นภายใต้ความดัน มีการขับของเหลวออกจากตะกอน และแข็งกลายเป็นหินในที่สุด...
23 การ์ดแลน LAN card อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครื...
24 กาแล็กซีลูกสะบ้า lenticular galaxy กาแล็กซีที่มีรูปร่างคล้ายลูกสะบ้าหรือเลนส์นูน...
25 กำลังรวมแสง light gathering power ความสามารถในการรวมแสง กำลังรวมแสงของกล้องโทรทรรศน์เป็นปฏิภาคโดยตรงกับพื้นที่ของเลนส์ใกล้วัตถุหรือกระ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว