ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ภาวะพึ่งพากัน mutualism สภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการดำร...
2 กฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์ Maxwell's distribution of speeds อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตร...
3 กรดมอนอโปรติก monoprotic acid กรดที่เมื่อละลายในน้ำแล้วแตกตัวได้ 1 ขั้น ให้ 1 โปรตอนต่อ 1 โมเลกุล เช่น HF...
4 กรดแร่ mineral acid ดู inorganic acid
5 กระจกเงา mirror วัสดุเชิงแสงที่มีผิวด้านหนึ่งเป็นผิวสะท้อนแสง ผิวอีกด้านทึบแสง ทำให้เกิดภาพของวัตถุโดยการสะท้อนของแส...
6 กราฟเชิงซ้อน multiple line graph กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป...
7 กลศาสตร์ mechanics วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งอยู่นิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ กลศาสตร...
8 กลไก mechanism ส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ทำให้มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว และลักษณะการ...
9 กลไกของปฏิกิริยา mechanism of a reaction วิธีการแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งอาจอธิบายได้โดยใช้สมการเคมีหลาย ๆ สมการ เ...
10 กล้องจุลทรรศน์ microscope อุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด  โดยขยายภาพของวัตถุให้ม...
11 กากน้ำตาล molasses ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนกา...
12 การกลาย, มิวเทชัน mutation การเปลี่ยนแปลงของยีนซึ่งเป็นผลให้จีโนไทป์แตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่...
13 การกล้ำ modulation กระบวนการผสมคลื่นสัญญาณต่าง ๆ กับคลื่นพาหะและคลื่นพาหะจะพาคลื่นสัญญาณให้เคลื่อนที่ไปด้วย...
14 การปลูกพืชแซม multiple cropping การปลูกพืชที่มีรากตื้นสลับกับพืชที่มีรากหยั่งลึกลงไปในดิน  เช่น การปลูกถั่วหรือสับปะรด แซมระหว่างแถว...
15 การผสมพิจารณาลักษณะเดียว monohybrid cross การผสมระหว่างพ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยพิจารณาลักษณะที่ต้องการ...
16 การย่อยเชิงกล mechanical digestion กระบวนการย่อยอาหารขั้นแรกที่ทำให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลงพอที่เอนไซม์จะทำการย่อยได้ทั่วถึง  เช...
17 การรมดำโลหะ metal blackening วิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ โดยทำให้เกิดออกไซด?สีดําติดแน่นอยู่บนผิวของชิ้นงานโลหะ สีดําที่เกิด...
18 การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ mobile phone communication ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการ...
19 การหลอมเหลว melting การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สารสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว...
20 การอพยพ migration การเคลื่อนย้ายสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์จากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง...
21 การเคลื่อนที่ motion การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของวัตถุหรือระบบที่ต้องการสังเกต...
22 การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น multi-stage sampling เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้หลายขั้น โดยกำหนดให้เลือก...
23 การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก magnetic induction การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก...
24 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส mitosis การแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายเพื่อเพิ่มจำนวน เซลล์ที่ได้ใหม่แต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม...
25 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส meiosis การแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการลดจำนวนโครโมโซมจากเซลล์ดิพลอยด์ (2 n) ไปเป็นเซลล์แฮพลอยด์ ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว