ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Newton's laws of motion กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาส...
2 กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน Newton’s law of gravitation แรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุมวล m1 กับวัตถุมวล m2 อยู่ห่างกัน r เป็นแรงดึงดูดมีค่าเท่ากับ  เมื่อ G เ...
3 กรดนิวคลีอิก nucleic acid สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสาย&nb...
4 กรดนิโคตินิก nicotinic acid ดู  niacin
5 กระแสประสาท nerve impulse ปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปตามความยาวของใยประสาท  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีผลทำให้ร่า...
6 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ natural selection การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเห...
7 การตรึงไนโตรเจน nitrogen fixation การเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศเป็นแอมโมเนีย...
8 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร noncyclic electron transfer การถ่ายทอดที่อิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์  แล้วจะไม่กลับมายังโมเลกุลของคลอโรฟิลล์อีก...
9 การทำให้เป็นกลาง neutralisation การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH...
10 การสังเคราะห์ธาตุ nucleosynthesis ต่าง ๆ ตามธรรมชาติโดยปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ เกิดภายในแก่นดาวฤกษ์ ในซูเปอร์โนวา หรือหลังบิกแบง 3-...
11 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ natural resources conservation การสงวนรักษาและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ให้เกิดการสูญเปล่า  เช่น ก...
12 การเปลี่ยนเกลือแอมโมเนียมเป็นไนไตรท์และไนเตรต nitrification กระบวนการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์และไนเตรต กระบวนการนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยแบคทีเรีย...
13 ก๊าซธรรมชาติ natural gas แก๊สที่พบตามบ่อน้ำหรือบ่อแก๊สธรรมชาติ เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมีเทนและอี...
14 ก๊าซโซลีนธรรมชาติเหลว natural gasoline (NGL) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมีสถานะเป็นของเหลวสามารถนำมาใข้เป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น...
15 ขั้วฟ้าเหนือ north celestial pole (NCP) ขั้วของทรงกลมฟ้าที่อยู่ห่างไปทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรฟ้า 90 องศา โดยแกนที่โลกหมุนรอบที่ผ่านขั้วโลกเห...
16 ขั้วลบ, ขั้วไฟฟ้าลบ negative electrode 1. (เคมี): แคโทดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์หรือแอโนดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 2. (ฟิสิกส์): ขั้วตั...
17 ความถี่ธรรมชาติ natural frequency ความถี่ของการสั่นอย่างอิสระของวัตถุหรือระบบ เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ...
18 คอฟัน neck ส่วนของฟันที่อยู่ติดกับเหงือก
19 คันดินธรรมชาติ natural levee คันดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก  เมื่อน้ำลดโคลนตมนั...
20 จำนวน number ปริมาณที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามากหรือน้อย...
21 จำนวนจริงลบ negative real number จำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์
22 จำนวนนับ natural number ดู  positive integer
23 จำนวนเต็มลบ negative integer จำนวนที่อยู่ในเซต {-1,  -2,  -3,...}
24 จุดสะเทิน neutral point บริเวณที่สนามแม่เหล็กมีค่าเป็นศูนย์...
25 จุดโฟกัสแบบนิวตัน Newtonian focus จุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงที่อยู่นอกลำกล้องในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับลำกล้องโดยอาศัยกระจกเงาราบท...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว