ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของโอห์ม Ohm’s Law กฎเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ มีใจความว่า ถ้าอุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟ้าที่ผ...
2 กฎออกเตต octet rule กฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลน...
3 กรดอินทรีย์, กรดคาร์บอกซิลิก organic acid ; carboxylic acid สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน...
4 กระจุกดาวเปิด open cluster กระจุกดาวฤกษ์ที่มีสมาชิกหลายร้อยดวงถึงหลายพันดวง อยู่บริเวณจานของกาแล็กซี เป็นดาวอายุน้อย...
5 กระดาษโอซาลิด ozalid paper กระดาษที่ฉาบด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง โดยทั้วไปใช้ในการพิมพ์แบลแปลน บางครั้งเรียกว่า กระดาษแอมโมเนีย...
6 กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ oogenesis กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในรังไข่ของสัตว์เพื่อสร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย...
7 กลุ่มหินโอฟิโอไลต์ ophiolite ชุดหินของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรที่ถูกกระบวนการธรณีแปรสัณฐานนำขึ้นมาปรากฏบนแผ่นดิน...
8 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง Oil Fund กองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกของรัฐในการป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ในการรักษาระ...
9 การชนในหนึ่งมิติ one-dimensional collisions การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลัง...
10 การตกไข่ ovulation กระบวนการที่ไข่ซึ่งเจริญเต็มที่เคลื่อนออกมาจากรังไข่เพื่อเตรียมรับการผสมจากตัวอสุจิ...
11 การทำลายโอโซน ozone depletion การลดความหนาของโอโซนในบรรยากาศ ซึ่งส่งผลให้รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ส่งผ่านมายังโลกได้มากขึ้น...
12 การสังเกต observation การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเ...
13 ข้าวนาปรัง off season rice ; dry season rice ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง...
14 ความคิดริเริ่ม originality ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม...
15 ความดันออสโมซิส osmotic pressure ความดันที่ทำให้เกิดออสโมซิสในสารละลาย เป็นความดันตามธรรมชาติซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้...
16 คู่อันดับ ordered pair คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรีย...
17 คู่แปด octave ช่วงระหว่างเสียง 2 เสียงใด ๆ โดยที่เสียงหนึ่งมีความถี่เสียงเป็น 2 เท่าของอีกเสียงหนึ่ง...
18 จำนวนคี่ odd number จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต  ...
19 จุดกำเนิด origin จุดตัดของแกน x และ แกน y ในระบบแกนมุมฉาก  หรือจุดแทนจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวน...
20 จุดยอดคี่ odd vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่
21 ช่วงเปิด open interval ดูในเรื่อง  interval (of real numbers)
22 ดาวคู่ไม่จริง optical double ดาวฤกษ์ 2 ดวงที่ปรากฏอยู่ใกล้กัน แต่ไม่สัมพันธ์กัน...
23 ดาวเคราะห์วงนอก outer planet ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก...
24 ตรงข้าม opposition ตำแหน่งดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ขณะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์...
25 ตัวออกซิไดส์ oxidizing agent ; oxidiser อะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันในปฏิกิริยารีดอกซ์...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว