ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎพาสคัล Pascal กฎเกี่ยวกับความดันของของไหล กล่าวว่า เมื่อเพิ่มความดันให้ของไหลที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่ม...
2 กฎพิริออดิก periodic rule หลักการที่เกี่ยวกับการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากและพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ...
3 กรดปาล์มิติก palmitic acid กรดไขมันชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C15H31COOH ผลึกสีขาวละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ มีอยู่ในน้ำมัน...
4 กรดพอลิโปรติก polyprotic acid กรดที่เมื่อละลายในน้ำแล้วแตกตัวได้หลายขั้น ให้หลายโปรตอนต่อ 1 โมเลกุล...
5 กรดโพรพิออนิก propionic acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ CH3CH2COOH เป็นของเหลวไม่มีสี เกลือแคลเซียมหรือเกลือโซเดียมของกรดน...
6 กระจกเงาราบ plain mirror กระจกเงาที่มีผิวสะท้อนแสงเป็นระนาบ (ดู mirror ประกอบ)...
7 กระบวนการ, กรรมวิธี process การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า...
8 กลีบดอก petal โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในก...
9 การควบคุมจำนวนประชากร population control การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นไปโด...
10 การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์ pasteurization การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค...
11 การตกตะกอน, น้ำฟ้า, หยาดน้ำฟ้า precipitation 1. กระบวนการทำให้เกิดตะกอนหรือสารในวัฏภาคของของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว 2. น้ำหรือน้ำแข็งที่ตกลงมาย...
12 การต่อแบบขนาน parallel connection การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า(เช่นตัวต้านทาน)เข้ากับวงจรโดยที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์ต่อกับจุด 2 จุดร่วมกัน เพื่อ...
13 การถ่ายเรณู pollination การที่ละอองเรณูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งไปตกอยู่บนยอดเกสรตัวเมียของพืชชนิดเดียวกัน แล้วงอกหลอดละอองเรณูนำสเ...
14 การทำสารให้บริสุทธิ์ purification การกำจัดมลทินออกจากสารโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อทำให้สารบริสุทธิ์  เช่น การตกผลึก การกลั่น...
15 การรีไซเคิลปฐมภูมิ primary recycling การนำขยะมารีไซเคิลโดยตรงเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนของเดิม เช่น กระดาษ หนังสือพิ...
16 การล่าเหยื่อ predation วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร...
17 การสังเคราะห์ด้วยแสง photosynthesis กระบวนการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตที่มีคลอดโรฟิลล์  เช่น พืชสีเขียวและโพรทิสต์บางชนิดโดยใช้น้ำและคาร์...
18 การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล poll การสำรวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่า...
19 การสื่อด้วยการสัมผัส physical contact พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้การสัมผัสเป็นสื่อบอกความหมายซึ่งกันและกัน...
20 การหมุนควง precession การหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยปลายหนึ่งของแกนหมุนเป็นจุดตรึงและอีกปลายหนึ่งหมุนรอบแกนตรึงอีก...
21 การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก periodic motion การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล...
22 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ projectile motion การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็นอิสระต่...
23 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ primary succession การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตมาก่อน ตาม...
24 การเพิ่มประชากร population growth การเพิ่มจำนวนประชากรโดยเกิดจากการเกิด การตาย การอพยพเข้า และการอพยพออกของประชากร...
25 การเรืองแสง phosphorescence การปล่อยแสงจากสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเล...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว