ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กลศาสตร์ควอนตัม quantum mechanics ระบบของวิชากลศาสตร์ซึ่งได้รับการพัฒนาจากทฤษฎีควอนตัม และใช้อธิบายสมบัติต่าง ๆ ของอะตอมและโมเลกุ...
2 การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา quota sampling เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่ไม่มีกรอบตัวอย่าง หรือมีกรอบตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ โดยก...
3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ qualitative data ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้โดยตรง แต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้...
4 ข้อมูลเชิงปริมาณ quantitative data ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกันได้โดยตรง...
5 ควอดรันต์, จตุภาค quadrant พื้นที่ในระนาบที่แบ่งโดยแกน X และแกน Y แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ ส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน Y แ...
6 ควอนตัม quantum กลุ่มของพลังงานจากการแผ่รังสี มีค่าพลังงานแน่นอนเฉพาะตัวและเป็นสัดส่วนกับค่าความถี่ของการแผ่รังสีนั้...
7 ควอนตัมของพลังงาน quantum of energy ดู Planck
8 ควอรตซ์ quartz แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอน (SiO2) ส่วนมากเป็นผลึกใส ไม่มีสี หรือสีขาวขุ่น อาจ...
9 ควอร์ตไซต์ quartzite หินแปรชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายอัดกันแน่น เกิดจากหินทรายถูกแปรสภาพภายใต้ความกดดันและความร้อนสูง...
10 ควอร์ไทล์ quartile ค่า 3 ค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน เรียกค่าทั้ง 3 ว่า ควอร์ไทล์ที่ 1  (Q1)  ควอร์ไทล์ที่...
11 คุณภาพวิเคราะห์ qualitative analysis การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น...
12 คุณภาพเสียง quality of sound ลักษณะเฉพาะของคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ที่มีจำนวนฮาร์มอนิกและความเข้มเสียงของแต่ละฮาร์มอนิกแตก...
13 ตัวบ่งปริมาณ quantifier ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "...
14 ตั้งฉาก quadrature ตำแหน่งดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ขณะมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุมฉาก...
15 ทฤษฎีควอนตัม quantum theory ทฤษฎีของพลังค์ที่อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุร้อนในลักษณะเดียวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ  ตามทฤษฎีนี...
16 ปริมาณวิเคราะห์ quantitative analysis การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาปริมาณขององค์ประกอบของสารตัวอย่างนั้น...
17 ปูนดิบ quicklime ดู calcium oxide
18 ผลหาร quotient จำนวนที่ได้จากการหารจำนวนจริง a ด้วยจำนวนจริง b เมื่อ b ¹ 0 เช่น 5 เป็นผลหารของ 10 ที่หารด้วย 2 ในกร...
19 ฟังก์ชันกำลังสอง quadratic function ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ¹ 0...
20 ยุคควอเทอร์นารี Quaternary Period ยุคที่สองของมหายุคซีโนโซอิก มีช่วงอายุประมาณ 1.6 ล้านปีมาแล้ว แบ่งออกเป็นสองสมัยคือ สมัยไพลสโตซีน กั...
21 ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ quartile deviation ; semi-interquartile range ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และควอร์ไทล์ที่ห...
22 เลขควอนตัม quantum number เลขบอกค่าปริมาณกายภาพบางปริมาณในระดับอะตอมหรืออนุภาคขนาดเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าอย่างไม่ต่อเนื่อง ...
23 โครงสร้างจตุรภูมิ quaternary structure โครงสร้างของโปรตีนที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดเดียวหรือต่างชนิดกันของโครงสร้างตติยภูมิ โดยอาจ...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว