ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ) ribonucleic acid (RNA) กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิ...
2 กล้องหักเหแสง refractor กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้เลนส์หักเหแสงจากดวงดาว...
3 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ radio telescope อุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่ใช้ศึกษาสัญญาณวิทยุที่ส่งมาจากวัตถุในท้องฟ้า  มีลักษณะเป็นจานใหญ่รูปพาราโบล...
4 กัมมันตภาพรังสี radioactivity ปรากฏการณ์ของธาตุซึ่งเป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียร เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส แล้วแผ่รังสีได้เองอย่า...
5 การกระจายที่เบ้ทางขวา right-skewed distribution แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากของฮิสโทแกรมที่มีความถี่น้อยและน้อยที่สุดอยู่ทางด้านขวา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีค่าม...
6 การกระจายสัมพัทธ์ relative variation การวัดการกระจายของข้อมูลแต่ละชุด  เพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายกับข้อมูลชุดอื่น ๆ การกระจายส...
7 การกระเจิงเรย์ลี Rayleigh scattering การกระเจิงของแสงเมื่อไปกระทบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแสง แสงที่มีความยาวคลื่นสั้นจะเกิดการ...
8 การกลิ้ง rolling การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย...
9 การควบคุมจากระยะไกล, รีโมตคอนโทรล remote control การใช้อินฟราเรดควบคุมการทำงานจากระยะไกลของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่...
10 การดำเนินการตามแถว row operation   ให้  A  เป็น  m  × n  เมทริกซ์  เรียกการดำเนินการต่อไปนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามแถวกับเมทริกซ์ A ...
11 การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี radiation heat transfer การถ่ายโอนความร้อนชนิดหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น รังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก...
12 การทดลองสุ่ม random experiment การทดลองที่ทราบผลลัพธ์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถจะพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าจะเป็นอ...
13 การทำความเย็น refrigeration การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็น...
14 การนำกลับมาผลิตใช้ใหม่, แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ recycle 1. การนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ (ชีววิทยา): การนำสิ่งของเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ นำมาผ่านกระบวนการแปรสภาพ...
15 การนำกลับมาใช้ซ้ำ, ใช้ซ้ำ reuse นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจใช้งานในรูปแบบเดิม หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น กา...
16 การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ receptor-mediated endocytosis การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ที่เกิดขึ้นโดยมีโปรตีนตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ สารที่เข้าสู่เซลล์ต้องมีความจำ...
17 การลดปริมาณการใช้ reduce วิธีการหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไปและห...
18 การสะท้อน reflection การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปถึงขอบเขตหนึ่ง แล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่กลับสู่ตัวกลางเดิม เช่น เมื่อแสง...
19 การสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์ resonance 1. (ฟิสิกส์): ปรากฎการณ์เมื่อระบบถูกทำให้สั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบเองแล้ว การสั่น...
20 การสืบพันธุ์ reproduction การให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หรือต้นใหม่จากสิ่งมีชีวิตตัวเดิมหรือต้นเดิมที่มีอยู่ก่อน...
21 การสื่อสารในเวลาจริง real-time communication การสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร สามารถส่งเป็นข้อความ ภาพ ภ...
22 การสุ่มตัวอย่าง random sampling การเลือกตัวอย่างสมาชิกของประชากรโดยที่ทุกสมาชิกในกลุ่มมีโอกาสได้รับเลือกเท่า ๆ กันโดยไม่เจาะจง...
23 การหักเห refraction การที่คลื่นเปลี่ยนทิศหรือเปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง &n...
24 การหายใจ respiration กระบวนการสลายโมเลกุลของอาหารในสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิต  มี 2 ชนิด คือ การหายใจแบบ...
25 การเกิดสนิม rusting การกัดกร่อนของโลหะ เป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่ทำให้วัสดุที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบเปลี่ยนสภาพเป็นโลหะอ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว