ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของตอร์ริเซลลี Torricelli กฎเกี่ยวกับของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถัง กล่าวว่า อัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างถังท...
2 กระบวนการเทคโนโลยี technological process การแก้ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม ข้อม...
3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน transmission electron microscope (TEM) กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำอิเล็กตรอนส่องผ่านวัตถุและเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าในการทำให้เกิดภาพ ใช้สังเกตลักษณะโ...
4 กล้องโทรทรรศน์ telescope อุปกรณ์ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกล ๆ โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่ม...
5 การกรีดยาง tapping การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ กา...
6 การขนส่ง, การพัดพา transportation 1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง   2.การที่น้ำหรือลมพัดพาเอาสสาร  เช่น หิ...
7 การคายน้ำ transpiration การสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ...
8 การชนในสองมิติ two-dimensional collisions การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและห...
9 การทำนาดำ transplanting rice cultivation การปลูกข้าวแบบปักดำ โดยเอาต้นกล้าอายุประมาณ 25-30 วันไปปลูก ได้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน...
10 การนวดข้าว threshing วิธีการที่ทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง  อาจจะใช้แรงคน สัตว์ หรือเครื่องจักร...
11 การรีไซเคิลตติยภูมิ tertiary recycling การรีไซเคิลขยะที่ใช้แล้วโดยการสกัดสารเคมีหรือพลังงานจากขยะ เช่น การสกัดตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว...
12 การลองผิดลองถูก trial and error พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลอง...
13 การสะท้อนกลับหมด total reflection ปรากฏการณ์ที่แสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อยกว่า  เมื่อมุมตกกระ...
14 การเคลื่อนย้าย translocation อาหาร น้ำ หรือ สารละลายต่าง ๆ จากส่วนหนึ่งไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในพืช...
15 การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์ turgor movement การเคลื่อนไหวของพืชที่เกิดจากความเต่งของเซลล์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายภายใ...
16 การเพาะปลูกแบบขั้นบันได terrace cultivation การเพาะปลูกตามไหล่เขา โดยวิธีปรับพื้นที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปบนเขา เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ...
17 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ tissue culture การโคลนพืชที่ทำให้ได้พืชต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม โดยนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในอาหารสัง...
18 การเลือกใช้เทคโนโลยี technology selection การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสิน...
19 การเลื่อนขนาน translation บนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระย...
20 การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี theoretical mechanical advantage อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน...
21 การไทเทรต titration กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว&n...
22 ขีดเริ่มของการได้ยิน threshold of hearing ความถี่และระดับเสียงที่เริ่มรับรู้ได้...
23 ขีดเริ่มของความเจ็บปวด threshold of pain ความถี่และระดับเสียงที่เริ่มเป็นอันตรายต่อหู...
24 ข้อมูลอนุกรมเวลา time series data ข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามลำดับของเวลา...
25 คลื่นตามขวาง transverse wave คลื่นซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือตัวกลางตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว