ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 (สารประกอบ)ไฮโดรคาร์บอนประเภทไม่อิ่มตัว unsaturated hydrocarbon (compound) สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะคู่หรือพันธะสาม เช่...
2 กรดยูริก uric acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C5H4O3N4 พบในเลือดและน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่กินเนื้อ  สำหรับคนถ้ามีกรด...
3 กรดไขมันไม่อิ่มตัว unsaturated fatty acid กรดไขมันชนิดที่มีพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งพันธะ เช่น  กร...
4 กระเพาะปัสสาวะ urinary bladder อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย...
5 การยกตัว uplift การที่ชั้นหินยกตัวขึ้นหรือเลื่อนขึ้น ทำให้เปลือกโลกส่วนนั้นสูงขึ้น...
6 การส่งทิศทางเดียว unidirectional transmission ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง เช่น การ...
7 การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ uniform circular motion การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมด้วยขนาดของความเร็วคงตัว แต่ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนต...
8 ขอบบน upper boundary ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง...
9 ข้าวไร่ upland rice ข้าวที่ปลูกได้บนที่ดอนหรือบนภูเขาไม่มีน้ำขังในพื้นที่ที่ปลูก...
10 คลื่นเหนือเสียง ultrasonic wave ; ultrasound คลื่นที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คลื่นเสียงสูงสุดที่คนได้ยิน (สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์)...
11 คำอนิยาม undefined term ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์...
12 ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล universal gravitation constant ค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวล เป็นค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าวัตถุที่ดึงดูดกันจะเป็นวัตถุใด ๆ ก็ตามในเอกภ...
13 ดาวยูเรนัส Uranus ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มี...
14 ท่อปัสสาวะ urethra ท่อขับถ่ายน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกนอกร่างกาย...
15 ท่อไต ureter ท่อลำเลียงน้ำปัสสาวะออกจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ...
16 น้ำปัสสาวะ urine น้ำและของเสียที่ไตกรองออกมาจากเลือด  เพื่อขับถ่ายออกนอกร่างกาย โดยปกติน้ำปัสสาวะของคนประกอบด้วยยูเรี...
17 น้ำผุด upwelling ปรากฏการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่ง เมื่อลมพัดขนานกับชายฝั่ง รวมทั้งผลของแรงคอริออลิสทำให้มวลน้ำชั้นบนถูก...
18 น้ำใต้ดิน underground water น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้...
19 พอร์ตยูเอสบี universal serial bus (USB) พอร์ตมาตรฐานที่คิดค้นขึ้นมาทดแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน ทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อได้หลายอ...
20 มดลูก uterus อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป...
21 ยูนิกซ์ Unix ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้ก...
22 ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ universal indicator อินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป เตรียมขึ้นจากการผสมอินดิเคเตอร์...
23 ยูพีเอส uninterruptible power supply (UPS) เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข...
24 ยูราซิล uracil สารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C4H4N2O2 พบใน RNA...
25 ยูอาร์แอล uniform resource locator (URL) รหัสสืบค้นข้อมูลซึ่งระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ ใช้เพื่อติดต่อกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องกา...
หน้าที่ 1 2


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว