ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 การกลายเป็นไอ vaporisation การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊ส...
2 การระเบิดของภูเขาไฟ, การปะทุของภูเขาไฟ volcanic eruption การที่หินหนืดใต้ผิวโลกแทรกดันหรือพุพุ่งขึ้นมาตามรอยแยกหรือช่องประทุของเปลือกโลกจนพ้นพื้นผิวดิน...
3 การระเหย vaporization การที่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของแก๊สหรือไอ โดยการลดความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้งส...
4 การสื่อด้วยท่าทาง visual signal พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้การแสดงออกด้วยท่าทางเพื่อให้สัตว์อื่นเข้าใจความหมายที่ตนต้องการ...
5 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล visual programming การเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ก่อน แล้วเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละส่วนบน...
6 ความดันไอ vapour pressure ความดันที่เกิดจากไอของสาร  ถ้าสารนั้นเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องจะนิยมเรียก ความดันแก๊ส...
7 ความหนืด viscosity สมบัติของของไหลในการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลนั้น...
8 ความเร็ว velocity อัตราการกระจัดของวัตถุหรือการกระจัดของวัตถุใน 1 หน่วยเวลา ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์...
9 ความแปรปรวน variance ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสอง ( ดู standard deviation ประกอบ)...
10 จุดยอด vertex ดูในเรื่อง  terminal side
11 ช่องคลอด vagina อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายใ...
12 ดาวคู่ประจักษ์ visual binary ดาวฤกษ์ 2 ดวงที่เคลื่อนรอบกันและกัน แยกเป็น 2 ดวงได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์...
13 ดาวศุกร์ Venus ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเ...
14 ตัวเล็งภาพ view finder ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  ทำให้มองเห็นขอบเขตของภาพที่ต้องการบันทึกบนฟิล์ม...
15 ตัวแปร variable สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องม...
16 ทัศนวิสัย visibility ระยะทางไกลที่สุดที่เราสามารถมองเห็นและบ่งบอกลักษณะของวัตถุสีดำที่มีขนาดพอควรเมื่อตัดกับขอบฟ้าอย่างชั...
17 น้ำโปรยฐานเมฆ virga หยาดน้ำฟ้าที่ตกใต้ฐานเมฆแต่ไม่ถึงพื้นโลกเพราะระเหยไปก่อน...
18 บล็อกภูเขาไฟ volcanic block กรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 64 มิลลิเมตร ที่ภูเขาไฟพ่นออกมาในสภาพของแข็ง...
19 บอมบ์ภูเขาไฟ volcanic bomb วัตถุเป็นก้อนซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีลักษณะมน อาจมีรูปร่างได้หลายแบบ ผิวนอกแสดงลักษณะของของ...
20 ประชุมทางวีดิทัศน์ video conference การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้...
21 ปริมาณเวกเตอร์ vector quantity ปริมาณที่บอกทั้งขนาด และทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณเวกเตอร์อาจแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรง...
22 ปริมาตร volume จำนวนที่บอกขนาดของรูป 3 มิติ มีหน่วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ลิตร  ลูกบาศก์เมตร...
23 ปล่องภูเขาไฟ volcanic crater หุบลึกรูปกรวยหงายมีขอบเกือบกลมตอนยอดภูเขาไฟที่สงบชั่วคราวหรือหมดพลังแล้ว ปล่องภูเขาไฟอาจเกิดขึ้นจากก...
24 ฝุ่นภูเขาไฟ volcanic dust ชิ้นส่วนของวัตถุที่พ่นออกจากช่องปะทุภูเขาไฟ มีขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตร...
25 พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง vascular plant พืชที่มีเนื้อเยื่อไซเลมและโพลเอ็ม
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว