ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของวีน Wien's law ความยาวคลื่นที่มีความเข้มการแผ่รังสีมากที่สุด (λmax) เป็นปฏิภาคกลับกับอุณหภูมิ T เคลวินของวัตถุดำ เข...
2 กรดอ่อน weak acid 1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย...
3 กราฟถ่วงน้ำหนัก weighted graph กราฟที่เส้นเชื่อมทุกเส้นมีค่าน้ำหนัก...
4 กลุ่มคลื่น wave packet ; wave group คลื่นที่ใช้แทนอนุภาคหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นคลื่นที่มีแอมพลิจูดไม่คงต้ว มีรูปร่างคล้ายบีต...
5 กว้าน windlass เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน...
6 การผุพังอยู่กับที่ weathering กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิต...
7 การพยากรณ์อากาศ weather forecast การนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะลมฟ้าอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามาวิเคราะห์เพื่อคาดคะ...
8 การอนุรักษ์น้ำ water conservation การรักษาน้ำที่อยู่ในธรรมชาติให้คงอยู่  เช่น การรักษาป่าต้นน้ำลำธาร...
9 ข้าวนาปี wet season rice ข้าวที่ได้จากการปลูกในฤดูฝนโดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล...
10 คลื่น wave การรบกวนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางหรืออวกาศ  เช่น คลื่นเสียงเกิดจาการสั่นของวัตถุใ...
11 ความปลอดภัยในการทำงาน work safety การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการ...
12 ความยาวคลื่น wavelength ระยะทางจากจุดหนึ่งบนคลื่นลูกหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งบนคลื่นลูกถัดไปที่มีเฟสตรงกัน...
13 ความเร็วคลื่น wave velocity ดู phase velocity
14 ค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ water dissociation constant ค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวของน้ำ ซึ่งได้ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน ใช้สัญลักษณ์ Kw...
15 ค่าน้ำหนัก, น้ำหนัก weight 1. (คณิตศาสตร์): ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเ...
16 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก weighted arithmetic mean ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน...
17 งาน work ที่ทำโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริม...
18 จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย wireless access point อุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อ...
19 ชิ้นงาน work piece ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได...
20 ดาวแคระขาว white dwarf ดาวฤกษ์ที่อยู่ในช่วงเกือบสุดท้ายของดาวฤกษ์มวลขนาดดวงอาทิตย์ ดาวแคระขาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณร้อยล...
21 ทฤษฎีบทงานและพลังงานจลน์ work-kinetic energy theorem ทฤษฎีเกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์ของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า งานเนื่องจากแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุเท...
22 ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค wave-particle duality หลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นและอนุภาคกล่าวว่า สสารและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงพฤติกรรมที่เป็นท...
23 ทุ่งกังหันลม wind farm สถานที่ที่มีการติดตั้งกังหันลมจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงกัน...
24 นาคเล่นน้ำ water spout อากาศที่อยู่ติดกับผืนน้ำซึ่งอุ่นยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อากาศโดยรอบจะไหลเข้ามาแทนที่ แล้วเกิด...
25 ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ webmaster ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรั...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว