ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 การวาวรังสีเอกซ์ X-ray fluorescence กระบวนการเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะตัว ดู X-rays...
2 ซีนอน xenon ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ
3 รังสีเอกซ์ X-rays คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดจากการยิงอิเล...
4 แกนเอกซ์ X-axis ดูในเรื่อง rectangular coordinate system
5 ไซเลมพาเรงคิมา xylem parenchyma เซลล์พวกหนึ่งของไซเลม ลักษณะเซลล์ค่อนข้างกลม ผนังเซลล์บาง...
6 ไซเลมไฟเบอร์ xylem fibre เซลล์พวกหนึ่งของไซเลม ลักษณะเซลล์ยาวเป็นเส้น หัวท้ายแหลม ผนังเซลล์หนา...
7 ไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง xylem เนื้อเยื่อของพืชชั้นสูงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ เทรคีด เวสเซล ไซเลม...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว